DECRET 365/1996, de 12 de novembre, pel qual s'adscriu el Centre d'Arqueologia Subaquàtica al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura
Rango de LeyDecret

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, en les disposicions addicionals 1 i 2 creà, com a museu nacional, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'entitat autònoma de dret públic que el gestiona. Per Decret 238/1992, de 13 d'octubre, es van aprovar els estatuts del Museu.

D'altra banda, per Decret 237/1992, de 13 d'octubre, es creà el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, dependent del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que té com a funció l'inventari, la protecció, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors.

El funcionament durant aquests anys dels dos organismes fa aconsellable la integració del Centre d'Arqueologia Subaquàtica al Museu d'Arqueologia de Catalunya, per un millor aprofitament dels recursos.

Per això, a proposta del conseller de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya s'adscriu a l'entitat autònoma Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Disposició addicional

Els departaments d'Economia i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR