DECRET 175/2005, de 30 d'agost, pel qual es determinen els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

DECRET 175/2005, de 30 d'agost, pel qual es determinen els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

L'Administració penitenciària ha d'adaptar a les transformacions de la societat el model d'execució penitenciària i les estructures i els òrgans que la porten a terme.

En aquest sentit, s'està redactant el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal de persones adultes a Catalunya, però cal anticipar l'estructura del òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris per tal de poder actuar sobre els projectes, tant de planejament dels nous centres com de reestructuració dels actuals. Igualment, és necessari definir el perfil professional dels nous càrrecs per tal de potenciar l'equip directiu i reorganitzar, al més aviat possible, les tasques que permetin una visió i actuació més integral sobre la persona interna i una gestió més eficient del recursos.

La reorganització de tasques pretén aconseguir una gestió més eficaç i més àgil de l'activitat penitenciària mitjançant la redefinició de les diverses àrees d'activitat penitenciària i la integració dels serveis d'oficines; es tracta d'integrar en una oficina única la tramitació i la gestió dels processos administratius relacionats amb els expedients penitenciaris de les persones internes que actualment es tramiten i gestionen en dues àrees diferenciades: règim i tractament.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris

Els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris són: el/la director/a, el/la gerent, el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a i els/les subdirectors/es.

Article 2

Director/a

El/la director/a del centre penitenciari és la màxima autoritat del centre i té la representació del centre directiu de l'administració penitenciària i dels òrgans col·legiats del centre penitenciari i és la persona obligada, en primer terme, a complir i fer complir en el centre les lleis, els reglaments i altres disposicions, especialment les que fan referència al servei.

Article 3

Gerent

El/la gerent, amb rang de subdirector/a, depèn orgànicament del/de la director/a i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR