DECRET 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament de Governació per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

D'acord amb el que disposa l'article 1, un dels objectes de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, és perfeccionar el procés de creació, l'estructuració i la regulació funcional i estatutària de la policia de la Generalitat.

En aquest sentit la Llei preveu les funcions que corresponen al Departament de Governació, òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de la Generalitat, en relació amb l'estructuració i la regulació esmentades, atribuint-les a òrgans concrets en alguns preceptes i deixant-ne la determinació, en d'altres, al seu desplegament reglamentari.

Per tant, mitjançant aquest Decret es regula l'exercici de les atribucions i les facultats dels òrgans del Departament de Governació, al qual corresponen el comandament i la direcció superior del cos de mossos d'esquadra, en virtut de l'article 16 de l'esmentada Llei 10/1994, d'11 de juliol.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen l'article 16.3 i la disposició final de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret té per objecte determinar els òrgans del Departament de Governació que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Article 2

Les atribucions i les facultats a què fa referència l'article 1 són exercides per:

 1. El conseller.

 2. El secretari general.

 3. El director general de Seguretat Ciutadana.

Article 3

Corresponen al conseller, en relació amb el cos de mossos d'esquadra, les atribucions següents:

 1. Exercir el comandament en els termes dels articles 2 i 16.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

 2. Exercir l'alta direcció, la coordinació i la inspecció dels serveis.

 3. Establir els criteris generals de coordinació amb altres cossos de policia, d'acord amb la normativa vigent.

 4. Fixar els criteris generals de planificació del cos.

 5. Elevar al Govern de la Generalitat els projectes de disposicions de caràcter general i aprovar la resta de normes reglamentàries, d'acord amb les atribucions que li atorga la normativa vigent.

 6. Elevar al Govern de la Generalitat el projecte d'oferta d'ocupació pública i les propostes de relacions de llocs de treball.

 7. Aprovar l'estructura operacional del cos de mossos d'esquadra.

 8. Impulsar i coordinar les polítiques de formació i especialització.

 9. Efectuar les convocatòries per ingressar a les diferents escales i categories i els corresponents nomenaments.

 10. Declarar les situacions administratives i les jubilacions dels funcionaris.

 11. Les altres atribucions que li atorguen la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR