ORDRE AAM/142/2014, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, i es convoquen els corresponents a 2014.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

El control oficial del rendiment lleter té com a finalitat l’avaluació genètica dels reproductors de les espècies de bestiar boví, oví i caprí d’aptitud lletera, per tal de millorar les produccions làcties, i consisteix en la comprovació sistemàtica de la quantitat de la llet produïda i dels seus components, així com la recollida d’altra informació de validesa, per a la seva incorporació als esquemes de selecció aprovats per a les diferents races.

Actualment, en el marc del control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica a les espècies bovina, ovina i caprina, s’aplica un règim d’ajuts als titulars de les ramaderies incloses als nuclis de control lleter i sotmeses a control de rendiments lleters, i assigna a les comunitats autònomes la responsabilitat de la seva resolució, tramitació i pagament.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) considera necessari impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica del bestiar abans esmentades que revertiran en la millora i la tecnificació de les explotacions ramaderes.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts d’aquesta Ordre a l’article 16, apartat 1, lletra b), del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s’ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d’ajut SA.38588 (2014/XA). Les bases reguladores d’aquest règim d’ajut, però, s’hauran d’adaptar a la nova regulació sobre ajuts d’exempció a aplicar a partir de 2014 i que ha d’aprovar la Comissió europea.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector lleter mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/482000100/6120/ dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a l’any 2014, dotada inicialment amb un import de 10.000,00 euros.

S’estableix un import addicional estimat de 140.000,00 euros a aplicar en funció de l’aportació efectiva dels fons procedents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). L’aplicació d’aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Ordenació Ramadera.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Ramaderia, el/la cap del Servei d’Ordenació Ramadera i el/la cap del Servei de Prevenció en Salut Animal.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà el 31 de desembre de 2014. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposicions addicionals

Primera

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Segona

Les bases reguladores aprovades en l’article 1 seran modificades, en el cas que sigui necessari, per a adaptar-la al nou Reglament d’Exempció que ha de substituir al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 5 de maig de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR