DECRET 142/1984, d'11 d'abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1983, sobre residus industrials.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 158/1994.

El present Decret desplega la Llei de Catalunya 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials, especialment els seus articles 7, 8, 9, 11.4 i 14, amb l'objectiu d'establir els mecanismes d'intervenció administrativa en les activitats de producció, transport i tractament de residus industrials, que permetin garantir la protecció del medi ambient, la restauració de les zones afectades i l'adequat aprofitament dels recursos.

Atès que la Disposició final primera de la Llei autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a la seva aplicació i desplegament;

A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Capítol I Disposicions generals

Article 1

- Als efectes del que disposa aquest Decret

s'entén per: a) "productor de residus": el titular de la indústria o activitat que els origina i el posseïdor dels residus; b) "tractador de residus": l'eliminador o el tractador; c) "tractament de residus": les operacions encaminades a l'aprofitament o a l'eliminació dels residus; d) "instal·lació de tractament": instal·lacions d'eliminació, reciclatge o recuperació de residus.

Article 2

- La llista de les substàncies o productes

que, com a residus industrials, són objecte d'aplicació de la Llei 6/1983 i del present Decret s'establirà per Ordre.

Article 3

- Les persones físiques o jurídiques que

produeixen, transporten, tracten, eliminen o posseeixen residus industrials són obligades a facilitar a la Junta de Residus la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui que són convenient per assegurar el compliment de les previsions adoptades en aplicació de la Llei 6/1983, de 7 d'abril, sobre residus industrials.

Capítol II Registres de residus industrials especials

Article 4.- 1 Els establiments o les empreses que

produeixen o posseeixen residus industrials especials tenen l'obligació de portar un registre on constin l'origen dels residus i llurs quantitats i característiques. 2. En la forma determinada en aquest Decret s'ha de facilitar informació completa a la Junta de Residus, tant del contingut del registre a què es refereix el paràgraf anterior com dels sistemes d'eliminació o d'aprofitament previstos i del pla d'actuació en cas d'emergència o d'accident. 3. Abans del dia 1 de març de cada any, s'haurà de presentar a la Junta de Residus una declaració de residus ajustada a les dades reals de producció de residus de l'any immediatament anterior.

Article 5.- 1 La Junta de Residus portarà un Inventari

Permanent de Productors de Residus Industrials Especials que recollirà la informació facilitada pels interessats i que s'obrirà amb el primer escrit que, amb aquesta finalitat, presentin i que tindrà el caràcter de declaració de residus per a la inscripció. 2. La declaració de residus per a la inscripció haurà d'anar acompanyada de les fitxes segons els models que es determinaran per Ordre. 3. La declaració de residus s'haurà de presentar a la Junta de Residus abans de començar l'exercici de l'activitat que els origina i haurà d'anar diligenciada per la Comissió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades que hagi informat el Projecte d'instal·lació i l'exercici de l'activitat.

Article 6

- La inclusió de l'Inventari Permanent

d'empreses o establiments productors de residus industrials especials i les modificacions anotades en el mateix s'acreditaran, a petició de l'interessat, mitjançant una certificació expedida per la Junta de Residus.

Article 7

- No es procedirà a la inscripció provisional

de la instal·lació, ampliació o trasllat d'una empresa o establiment productor de residus industrials especials o a l'anotació de la modificació de les dades inscrites en el Registre Industrial si prèviament l'empresa o establiment sol·licitant no ha donat compliment al que disposa l'article 5 d'aquest Decret, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la certificació prevista a l'article 6.

Capítol III Autorització i registre de transportistes de residus industrials especials.

Article 8

- Les persones físiques o jurídiques que

efectuen operacions de recollida i transport de residus industrials especials hauran d'ésser autoritzades per la Junta de Residus i inscrites en el Registre de Transportistes de Residus Industrials Especials d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 6/1983. La Junta de Residus disposa d'un termini de tres mesos per autoritzar les operacions de recollida i transport de residus industrials especials. Transcorregut aquest termini sense que es dicti resolució s'entendran desestimades les sol·licituds. La resolució del president de la Junta de Residus exhaureix la via administrativa.

Article 9.- 1 La sol·licitud d'autorització de

transport de residus industrials especials i d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus Industrials es farà d'acord amb un model que es desenvoluparà per Ordre i anirà dirigida a la Junta de Residus acompanyada de la següent documentació:

  1. Targeta de transports, regulada per la Llei d'Ordenació dels Transports Mecànics per Carretera.

  2. Homologació del TPC, regulada per la Reglamentació sobre Transports de Mercaderies Perilloses. 2. En l'autorització de transport de residus industrials especials, es farà constar:

  3. Les dades de la persona física i jurídica que la rep.

  4. Llista de vehicles de transport autoritzats.

  5. Tipus de residus industrials el transport dels quals s'autoritza.

Article 10.- 1 L'autorització de transport de residus

industrials especials tindrà caràcter anual i haurà de renovar-se prèvia sol·licitud presentada a la Junta de Residus amb dos mesos d'antelació a la data de la seva caducitat. 2. La concessió de l'autorització de transport de residus industrials comportarà la inscripció automàtica en el Registre de Transportistes de Residus Industrials.

Article 11.- 1 L'autorització del transport de residus

industrials especials serà entregada juntament amb un distintiu. 2. Els vehicles autoritzats hauran de portar el distintiu en un lloc visible que es determinarà en la pròpia autorització. 3. Una còpia de l'autorització es portarà a cada vehicle utilitzat per al transport de residus industrials especials.

Capítol IV Procediment per a la concessió d'autoritzacions d'activitats de tractament de residus industrials especials

Article 12.- 1 Les activitats de tractament de residus

industrials especials, així com llurs modificacions estructurals o de funcionament, exigeixen l'autorització de la Junta de Residus d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 6/1983. 2. Quan el productor disposi d'instal·lacions de tractament dels seus residus, haurà de sol·licitar l'autorització per al seu funcionament tal com indica l'apartat 1 d'aquest article i seguir...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR