DECRET 12/1988, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, en matèria de designació de suplents als Consells Comarcals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

L'article 21.1 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, estableix que els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que hagin obtingut llocs en els Consells Comarcals, han de designar, a més de les persones que han de ser proclamades membres electes, les suplents que han d'ocupar les vacants eventuals.

L'obligació de designar els suplents s'estén al nombre mínim que estableix el mateix precepte legal, sens perjudici que els partits polítics, les coalicions, les federacions i les agrupacions puguin designar-ne un major nombre.

D'acord amb l'habilitació reglamentària de la disposició final 2 de l'esmentada Llei i per tal d'establir els criteris de designació de suplents als Consells Comarcals, a proposta del Conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

-1 La designació dels suplents a què es refereix l'article 21.1 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya es pot fer:

  1. Per mitjà d'una llista en la qual figuri el nom dels suplents per tal de cobrir, segons l'ordre de col·locació, les eventuals vacants.

  2. Per mitjà de l'adscripció a cada membre electe d'un o més candidats suplents, que el succeiran en cas de vacant.

-2 La designació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR