ORDRE SLT/410/2010, de 30 de juliol, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

ORDRE

SLT/410/2010, de 30 de juliol, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), es van aprovar les mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya, les quals s'han consolidat mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que configura l'àrea bàsica de salut com a unitat territorial on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població.

D'acord amb això, mitjançant successives ordres del Departament de Salut, s'ha sectoritzat l'atenció primària de salut a Catalunya amb l'establiment d'àrees bàsiques de salut. No obstant això, per raons tècniques i de planificació, actualment es fa aconsellable alterar la delimitació territorial d'algunes d'aquestes àrees.

Atès que la proposta de modificació de la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut s'ha sotmès a informació pública, mitjançant l'Edicte de 23 de juny de 2010 (DOGC núm. 5661, d'1.7.2010);

En conseqüència, a l'empara de les facultats que m'atorguen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la disposició final 7 del Decret 84/1985, de 21 de març,

Ordeno:

Article 1

Es modifica la delimitació territorial de les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, que passen a tenir l'abast i els límits territorials que s'hi especifiquen.

Article 2

Es creen les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre, amb l'abast i els límits territorials que s'hi especifiquen.

Article 3

D'acord amb el que preveuen l'article 3.3 i la disposició transitòria 5 del Decret 84/1985, de 21 de març, s'han de reestructurar els partits mèdics integrats a les àrees bàsiques de salut a què fan referència aquesta Ordre per adaptar-los a la nova ordenació. A aquest efecte, s'han de tramitar d'ofici els expedients corresponents, d'acord amb la normativa vigent, que ha de resoldre el Departament de Salut amb l'audiència prèvia de les persones interessades.

Disposicions addicionals

Primera

Les àrees bàsiques de salut a què fa referència aquesta Ordre seran objecte de les adaptacions oportunes en els límits i l'abast com a conseqüència de l'alteració de les circumstàncies que n'han determinat la delimitació. Aquestes adaptacions s'han de tramitar amb subjecció als mateixos requisits exigits per a la seva creació.

Segona

Les àrees...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR