DECRETO 120/2015, de 23 de junio, de modificación del Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y del Decreto 328/2011, de 26 de abril, de creación del Consejo Nacional de Arqueología y Paleontología, y de la Comisión de Investigación de Arqueología y Paleontología.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE CULTURA
Rango de LeyDecreto

L’article 127 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, i específicament sobre el patrimoni arqueològic i científic de Catalunya.

De conformitat amb l’article 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, el patrimoni cultural català l'integren tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

D’altra banda, l’article 46 de la mateixa Llei estableix que integren el patrimoni arqueològic català els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica, així com els elements geològics i paleontològics relacionats amb l'ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.

El gran nombre de restes que apareixen anualment en intervencions arqueològiques o paleontològiques i la necessitat de conservar totes aquelles que requereixen una protecció especial fan aconsellable disposar de criteris generals per avaluar el valor cultural dels béns i determinar els mecanismes adequats per a la seva conservació, especialment d’aquelles que s’han de tornar a emplaçar al lloc d’on van ser extretes o, si això no és possible, en un altre indret del seu entorn, d’acord amb el que estableix l’article 29 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A aquest efecte, es fa necessari modificar el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, per tal de concretar l’òrgan competent que ha d’emplenar les sol·licituds d’avaluació i tria de restes mobles procedents d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, així com definir el procediment a seguir per efectuar el dipòsit controlat de les restes mobles i l’elaboració dels criteris i taules d’avaluació i tria.

Així mateix, també es fa necessari modificar el Decret 328/2011, de 26 d’abril, de creació del Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia, i de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia, per tal d’atribuir a la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia noves funcions relacionades amb l’avaluació i tria de restes arqueològiques i paleontològiques mobles, en aplicació del principi d’economia administrativa, utilitzant aquest òrgan col·legiat ja existent per desenvolupar aquestes noves tasques. Alhora, s’incorpora una nova vocalia al Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, en representació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ateses les competències d’aquesta entitat en matèria de geologia i paleontologia.

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació de l’article 11.1 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

S’afegeix un apartat k) a l’apartat 1 de l’article 11 del Decret...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR