DECRET 95/1996, de 19 de març, de reestructuració parcial de la Secretaria General del Departament d'Indústria i Energia.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

Vista la conveniència de modificar l'estructura de la Secretaria General del Departament d'Indústria i Energia per tal d'assolir una màxima eficiència i una gestió responsable i satisfer de la manera més ràpida possible les necessitats que tenen els usuaris dels serveis que presta la Secretaria General del Departament;

D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, a proposta del conseller d'Indústria i Energia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Els articles 4, 5, 10, 18, 21.2 i 26 del Decret 88/1989, de 4 d'abril, queden redactats de la manera següent: "Article 4 "Depenen de la Secretaria General els òrgans següents: "Subdirecció General Tècnica. "Delegació Territorial de Girona. "Delegació Territorial de Lleida. "Delegació Territorial de Tarragona. "Assessoria Jurídica. "Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administrativa. "Article 5 "5.1 Corresponen a la Subdirecció General Tècnica l'estudi, l'informe i l'elaboració de propostes en relació amb els programes i els objectius del Departament, amb la mesura, la valoració i, si s'escau, la correcció d'activitats conforme als criteris i els objectius fixats, amb els procediments administratius, amb la informatització i amb la formació del personal. Li corresponen també les funcions de suport directe al secretari general i al conseller, en aquelles matèries competència del Departament. "5.2 La Subdirecció General Tècnica comprèn els òrgans següents: "Servei de Seguiment i Suport de la Gestió. "Gabinet Tècnic. "El Gabinet Tècnic s'assimila a la categoria de Servei. "Article 10 "Correspon al Gabinet Tècnic la realització dels informes i estudis que li siguin encomanats relatius a l'estructura dels sectors industrials, l'estudi de les actuacions que s'hi realitzen, el seguiment de les anàlisis de conjuntura industrial i informació estadística. Li corresponen també l'estudi i el seguiment de temes puntuals relacionats amb els sectors industrial que li siguin encomanats. "Article 18 "Corresponen a l'Assessoria Jurídica les funcions següents: "Donar suport jurídic als òrgans del Departament i entitats que en depenen; fer la tramitació, l'elaboració, l'estudi de les disposicions i els actes que afectin l'àmbit d'actuació del Departament; fer el seguiment i el recull de la normativa en les matèries pròpies del Departament; la redacció d'informes i l'elaboració de propostes de resolució dels recursos administratius...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR