DECRET 399/1988, de 27 de desembre, de modificació parcial del Decret 238/1987, de 20 de juliol, i del Decret 170/1980, de 3 d'octubre.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar i Família
Rango de LeyDecret

Mitjançant el Decret 187/1988, d'1 d'agost, el Departament de Benestar Social va assumir competències en matèria de serveis i assistència social; i pel Decret 159/1988, de 20 de juliol, es va crear la Direcció General d'Afers Socials.

Pel Decret 238/1987, de 20 de juliol, es va constituir la Comissió Interdepartamental d'Integració Laboral de les Persones amb Disminució, que el mateix Decret dota d'un Consell Assessor; aquesta Comissió va ser adscrita al Departament de Benestar Social pel Decret 289/1989, de 17 d'octubre.

El Decret 170/1980, de 3 d'octubre, va crear la Comissió per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques.

Les competències assumides i la nova estructura orgànica del Departament de Benestar Social comporten la lògica modificació i adscripció de les comissions i del Consell esmentats, a fi d'assegurar l'abast de les funcions que se'ls encomanen.

Amb aquesta finalitat, a proposta del Conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'amplia la composició de la Comissió Interdepartamental d'Integració Laboral de les Persones amb Disminució amb un nou vocal: El Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts.

Article 2

El Consell Assessor d'Integració Laboral experimenta la modificació següent: Presidirà el Consell el Director General d'Afers Socials. Formarà part del Consell i actuarà de Vice-president el Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts.

Article 3

La Comissió per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques s'adscriu al Departament de Benestar Social amb la modificació següent: La Comissió serà presidida pel Conseller de Benestar Social i actuarà de Vice-president el Director General d'Afers Socials. Formarà part de la Comissió, com a vocal, el Director del Programa d'Actuacions Urgents per a Disminuïts. El Director General d'Indústria queda substituït...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR