DECRET 7/2020, de 10 de gener, pel qual s'estableix la suplència en l'exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha d'absentar-se de Catalunya el dia 13 de gener de 2020, i, per tant, s'ha de determinar la seva suplència.

Atès el que estableix l'article 15.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la seva suplència la consellera de Justícia, senyora Ester Capella i Farré.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba