DECRET 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya regula al títol V les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya amb l’Estat, amb les altres comunitats autònomes, amb la Unió Europea i en l’àmbit de la seva acció exterior. En concret, el capítol II del títol esmentat preveu la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya, mentre que al capítol III es preveu que la Generalitat ha de participar en els organismes internacionals competents en matèries d'interès rellevant per a Catalunya, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural, en la forma que estableixi la normativa corresponent.

D’acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Presidència assumeix la competència en l’àmbit de les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. D’altra banda, mitjançant el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, es va unificar l’execució de les polítiques d’actuació davant la Unió Europea i de l’acció exterior del Govern de la Generalitat sota un únic òrgan administratiu, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, de la qual depenen tant la Delegació del Govern davant la Unió Europea com les delegacions del Govern a l’exterior. Finalment, mitjançant el Decret 80/2014, de 3 de juny, de modificació del Decret 118/2013, de 26 de febrer, es crea la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus i s’harmonitza l’estructura orgànica de la Delegació del Govern davant la Unió Europea en relació amb la resta de delegacions a l’exterior, tot i mantenir la seva inqüestionable especificitat en coordinació amb la nova Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus

D’acord amb el decret vigent d’estructura, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea s’estructura en la Direcció General d’Afers Exteriors, la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, la Delegació del Govern davant la Unió Europea, les delegacions del Govern a l’exterior i la Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes.

Catalunya és i ha estat part d’Europa i comparteix els seus valors des de la seva concepció. Les decisions de la Unió Europea són essencials en moltes competències de la Generalitat. Que la posició de Catalunya sigui escoltada i tinguda en compte és essencial per als interessos de tota la societat catalana i el Govern hi vol posar l’èmfasi que requereix, fet que exigeix una unitat específica ben preparada per acompanyar cada departament de la Generalitat en l’aplicació del dret europeu i la promoció i defensa de la nostra voluntat i el nostres interessos en les seves decisions.

A més, el procés que actualment viu Catalunya exigeix comptar amb una veu política directa d’alt rang davant les institucions de la Unió Europea. Per aquest motiu, amb aquest Decret es crea la figura del/de la Representant Permanent davant la Unió Europea, amb rang de director/a general, que ha de representar, defensar i promoure els interessos generals de Catalunya davant la Unió Europea amb el recolzament institucional que es requereix, i, en particular, amb la força i el mandat polítics que les prioritats actuals i futures del Govern demanden. Així mateix, a banda de les funcions pròpies que li atorga el present Decret, assumeix la titularitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

Aquest reforçament de l’àrea d’actuació davant la Unió Europea implica una delimitació de les competències que tenia la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, que ara passa a ocupar-se de les relacions amb organismes internacionals i europeus de caràcter multilateral, amb l’excepció de les institucions de la Unió Europea.

Tots aquests motius justifiquen la reestructuració de les competències de les diferents unitats dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, que es du a terme amb el present Decret, amb l’aprovació del qual quedaran derogades les disposicions organitzatives vigents. Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

1.1 A la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, amb rang de secretaria general en els termes previstos a l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

  1. Donar suport a la persona titular del Departament en l’execució de l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i envers la Unió Europea.

  2. Dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l’exterior.

  3. Dirigir, coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, dirigir la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea i fixar les regles de participació en el sistema de presa de decisions de la Unió.

  4. Impulsar i facilitar el seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió i seguir les eventuals iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la presa de posició de la Generalitat.

  5. Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l’estatut en el si de la Unió.

  6. Actuar com a òrgan de relació del Govern de la Generalitat amb l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la política exterior i envers la Unió Europea.

  7. Impulsar i coordinar les relacions bilaterals i la cooperació territorial amb altres governs i mantenir la interlocució amb el cos diplomàtic i consular.

  8. Impulsar i coordinar les relacions amb organismes multilaterals i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR