DECRET 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix a l'article 24 que el Govern pot nomenar comissionats, als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació específic i que ha d'adscriure al departament corresponent.

Fent ús de la possibilitat que preveu l'article 24 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, aquest Decret crea la figura del Comissionat per a la Transició Nacional, que s’adscriu al Departament de la Presidència, com a òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions preparatòries, de planificació, d’implementació i de seguiment de la creació de les estructures d’estat.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableixen la Llei 13/2008, de 5 de novembre, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

A proposta del conseller de la Presidència, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el Comissionat per a la Transició Nacional, adscrit al Departament de la Presidència, al qual corresponen les funcions inherents a l’impuls, la coordinació i la implementació de les mesures necessàries per a la culminació del procés de Transició Nacional i el seguiment de les estructures d’estat, d’acord amb les directrius fixades pel Govern i sota la superior direcció del titular del departament.

Article 2

Funcions

Són funcions del Comissionat per a la Transició Nacional:

  1. La identificació de les actuacions preparatòries i de les mesures que cal implementar per tal de culminar el procés de Transició Nacional, mitjançant les actuacions necessàries, en el marc de la legalitat vigent, així com la programació dels estadis de la seva implementació.

  2. La planificació, l’impuls i la coordinació de les actuacions a dur a terme per part dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s’hi adscriuen o s’hi relacionen durant els processos preparatori i d’implementació de les actuacions referides a la lletra anterior.

  3. El seguiment del compliment de la programació establerta, del qual ha d’informar al conseller de la Presidència.

  4. L’elaboració d’un informe sobre el balanç del procés d’implantació de les estructures d’estat, que haurà de lliurar al Govern el setembre de 2015.

Article 3

Assistència a les reunions del Govern

El comissionat per a la Transició Nacional assistirà a les reunions del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR