ORDRE EMO/333/2012, de 22 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per presentar sol·licituds.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

L’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, com a poder públic, ha de fomentar l’acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social en els termes resultants del número 3 de l’article 124 de l’Estatut.

La Generalitat reconeix la importància del moviment cooperatiu per al desenvolupament de Catalunya i, per això, també en compliment del que disposa l’article 129 de la Constitució espanyola, ha d’adoptar les mesures que calguin i fomentar la consolidació i vertebració social i econòmica de les cooperatives i del moviment cooperatiu, així com de les societats laborals.

Per desenvolupar totes aquestes mesures, d’acord amb l’article 124 de l’Estatut, li correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, la regulació i el foment del moviment cooperatiu, l’ensenyament i la formació cooperatius i la fixació dels criteris, la regulació de les condicions, l’execució i el control dels ajuts públics al món cooperatiu.

L’article 88.1 del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, estableix que la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom té les funcions de planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l’economia social i cooperativa i del treball autònom.

En el conjunt d’accions i mesures que integren les polítiques actives d’ocupació, configurades en el marc normatiu de l’Estratègia espanyola d’ocupació, es determina que les mesures més oportunes per assolir la plena ocupació en l’economia social i cooperativa son les destinades a la incorporació de socis i sòcies de cooperatives i societats laborals, així com també les dirigides al foment i promoció d’aquestes empreses.

Un dels objectius estratègics del Govern de la Generalitat de Catalunya en la situació econòmica actual és el de donar visibilitat i difusió de les empreses cooperatives i societats laborals per promoure-hi iniciatives per tal que els seus projectes empresarials es constitueixin i es consolidin.

En aquest sentit, l’ONU ha declarat l’any 2012 l’Any Internacional de les Cooperatives, i demana a la mateixa organització de les Nacions Unides, a tots els estats membres i a totes les persones interessades, que aprofitin l’Any Internacional per promoure i divulgar l’economia social i cooperativa. Aquest esdeveniment suposa una oportunitat de foment mundial i reconeixement de l’economia social i cooperativa.

En relació amb la incorporació de persones sòcies, fruit de l’anàlisi i avaluació dels resultats assolits per l’Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol, es valora introduir la millora consistent en el fet que les empreses sol·licitants de l’ajut per a la incorporació de socis o sòcies tinguin definit un pla de formació d’acollida al soci, relatiu als objectius de l’empresa i a l’àmbit específic de gestió empresarial.

Per altra banda, en les accions i mesures de foment i entre les estratègies de promoció de l’economia social i cooperativa, s’ha considerat necessari introduir una línia específica de cooperació com a suport a noves iniciatives d’empreses i projectes empresarials, ja que les necessitats d’aliances i col·laboracions entre empreses han experimentat un creixement exponencial durant els darrers anys. A més, l’actual context econòmic requereix que les empreses guanyin dimensionament, comparteixin recursos i sumin capacitats.

La cooperació és, doncs, un instrument que forma part de l’Estratègia europea 2020 de promoció de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. Segons aquesta Estratègia, el suport a la creació i enfortiment de projectes de cooperació constitueix un mitjà per pal·liar les conseqüències d’algunes deficiències de mercat relacionades amb problemes de grandària i coordinació. Alhora s’augmenten les possibilitats de les empreses de relacionar-se entre si, d’establir fluxos de coneixement i d’assolir la massa crítica suficient per desenvolupar noves iniciatives d’innovació, de creixement i consolidació.

En el suport a la cooperació s’introdueix el vessant de cooperació pública-privada consistent en projectes de cooperació entre les autoritats públiques i el món empresarial, amb l’objectiu de garantir el finançament, la construcció, la renovació, la gestió o el manteniment d’una infraestructura o la prestació d’un servei de caràcter públic.

En aquesta línia es potencia la fusió com una de les fórmules màximes d’integració d’estratègies de cooperació que pot portar les empreses amb sinergies conjuntes a guanyar dimensió i a millorar-ne la competitivitat.

Igualment, en relació amb la línia de subvencions per a la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, dirigida a les entitats representatives del sector, es reforça la conveniència que els projectes siguin integradors i globalitzadors en el foment de l’economia social i cooperativa.

Així mateix, per a les entitats sol·licitants, amb l’objecte de simplificar, augmentar l’eficàcia i gestionar de manera immediata, s’introdueix com a millora en la present Ordre la concentració en un únic punt, l’OGE, Oficina de Gestió Empresarial, del tràmit referent a la presentació de sol·licituds.

Vistos el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 1.12.2002), i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), desplegada pel Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, d’acord amb les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Establir les bases reguladores de concessió de subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, les quals consten als annexos d’aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

S’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la presentació de sol·licituds de subvenció per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals per als programes següents:

Línia A: Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, regulada a l’annex Il d’aquesta Ordre.

Línia B: Subvencions a nous projectes empresarials de cooperació, regulada a l’annex III d’aquesta Ordre.

Línia C. Subvencions per a la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, regulada a l’annex IV d’aquesta Ordre.

Article 3

Import màxim i aplicació pressupostària

3.1 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la línia A és de 200.000 euros, amb possibilitat de ser ampliat, un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a la partida pressupostària D470000113/6611.

3.2 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la línia B és de 890.000 euros, amb possibilitat de ser ampliat, un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a la partida pressupostària D470000113/6611.

3.3 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la línia C és de 800.000 euros, amb possibilitat de ser ampliat, un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, amb càrrec a la partida pressupostària D482000113/6611.

3.4 Un cop emès l’informe de l’òrgan col·legiat previst a la base 10.4, i abans d’emetre la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció, es podran redistribuir els crèdits pressupostaris en el supòsit que s’hagi esgotat l’import màxim d’algunes de les partides pressupostàries, per atendre els possibles dèficits entre les línies A i B.

3.5 Aquest crèdit resta condicionat a l’efectiva assignació pressupostària del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en el 2012.

3.6 Aquesta convocatòria queda condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió i a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

Beneficiaris

4.1 Poden ser beneficiàries de la línia A les cooperatives i les societats laborals de nova creació que no tinguin més dos anys d’antiguitat en el moment de la data de publicació de la convocatòria, d’acord amb la base 25 de l’annex II d’aquesta Ordre.

4.2 Poden ser beneficiàries de la línia B les cooperatives i les societats laborals d’acord amb la base 35 de l’annex III d’aquesta Ordre.

4.3 Poden ser beneficiàries de la línia C les entitats representatives de les cooperatives i de les societats laborals de Catalunya, i les entitats representatives de les federacions de cooperatives de Catalunya, d’acord amb la base 40 de l’annex IV d’aquesta Ordre.

Article 5

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions que regula aquestes bases és de 10 dies hàbils a comptar del dia de l’entrada en vigor de la publicació de la present Ordre.

5.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar en un imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web de l’Oficina de Gestió Empresarial (www.gencat.cat/oge/index.html), a la seu corporativa de l’Oficina Virtual de Tràmits (www20.gencat.cat/portal/site/OVT) o al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR