RESOLUCIÓ TRI/3821/2005, de 26 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona (convocatòria de provisió núm. TI/10/05).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

TRI/3821/2005, de 26 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona (convocatòria de provisió núm. TI/10/05).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants tres llocs de comandament als Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona, i vista la proposta del titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, i les descripcions dels llocs de treball a proveir, incloses al manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

D'acord amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de comandament dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona (convocatòria de provisió núm. TI/10/05) que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Treball i Indústria, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC; o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de desembre de 2005

P. D. (Ordre TIC/371/2002,

DOGC d'11.11.2002)

Antoni Fernández Pérez

Secretari general

Annex 1

.1 Lloc de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, d'acord amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar.se respecte de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar.hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació on estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar.hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació on està classificat el lloc objecte de convocatòria, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar.hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de participants, sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran als taulers d'anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria, el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant l'anterior, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació la acreditació documental corresponent.

3.4 En cap cas no podran prendre.hi part els funcionaris que es trobin en suspensió d'ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre.hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s'han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

.4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s'han de presentar al Registre general del Departament de Treball i Indústria (c. Sepúlveda, 148.150, 08011 Barcelona), als Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona (c. Carrera, 12.24, 08004 Barcelona), a Girona (c. Rutlla, 69.75, 17003 Girona), a Lleida (c. General Britos, 3, 25007 Lleida), a Tarragona (c. Joan Baptista Plana, 29.31, 43005 Tarragona), a les Terres de l'Ebre (c. la Rosa, 9, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aqueta Resolució de convocatòria al DOGC

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als concursants i només s'admetran renúncies a la participació al concurs quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar.les, una vegada transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s'haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997). Aquesta sol·licitud es pot obtenir a l'adreça d'internet http://www.gencat.net/governacio.ri/administracio/concursos.htm.

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i les capacitats que s'al·leguin, així com un certificat, emès per l'òrgan competent en matèria de personal, acreditatiu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR