RESOLUCIÓ JUI/3157/2003, de 15 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 221 places de caporal/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 49/03).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Justícia i Interior
Rango de LeyResolució

RESOLUCI”

JUI/3157/2003, de 15 d'octubre, de convocatÚria de concurs oposiciÛ, mitjanÁant promociÛ interna, per cobrir 221 places de caporal/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (n˙m. de registre de la convocatÚria 49/03).

AtËs el que disposen els articles 17 i 23 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i el Reglament de selecciÛ de personal de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener, i la restant normativa de general aplicaciÛ;

En ˙s de les competËncies que m'atribueix l'article 20.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

S'obre la convocatÚria de concurs oposiciÛ, mitjanÁant promociÛ interna, per cobrir 221 places de caporal/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (n˙m. de registre de la convocatÚria 49/03), amb subjecciÛ a les bases que figuren en l'annex 1 d'aquesta ResoluciÛ.

Article 2

Contra aquesta ResoluciÛ i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposiciÛ davant la consellera de JustÌcia i Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC, d'acord amb l'article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙; o bÈ recurs contenciÛs administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciÛ contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC, davant el Jutjat ContenciÛs Administratiu corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 d'octubre de 2003

N˙ria de Gispert i Catal‡

Consellera de JustÌcia i Interior

Annex 1

Bases

.1††Normes generals

1.1††S'obre la convocatÚria per cobrir 221 places de caporal/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, mitjanÁant promociÛ interna, pel procediment de selecciÛ de concurs oposiciÛ.

1.2††Les funcions que han d'exercir les persones aspirants que siguin nomenades seran les que s'atribueixen als caporals/es, d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.1.d) de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

1.3††El procÈs de selecciÛ constar‡ de la fase de concurs, de la d'oposiciÛ, d'un curs de capacitaciÛ de car‡cter selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya i d'un perÌode de pr‡ctiques obligatori i selectiu.

.2††Persones participants

Poden prendre part en aquest concurs oposiciÛ les persones funcion‡ries al servei de l'AdministraciÛ de la Generalitat que pertanyin a l'escala b‡sica del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya amb categoria de mosso/a que reuneixin els requisits de la base 3 d'aquest annex.

.3††Requisits de les persones aspirants

3.1††Totes les persones funcion‡ries compreses a la base anterior han de reunir els requisits seg¸ents:

a)†Tenir una antiguitat mÌnima de dos anys com a funcionari/a de carrera a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra, d'acord amb el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

b)†Posseir el tÌtol de graduat escolar, de graduat en educaciÛ secund‡ria, de formaciÛ professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en quË finalitza el termini de presentaciÛ de sol∑licituds per prendre part en el procÈs selectiu, d'acord amb el que disposa l'article 20.1.d) de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

c)†Estar en alguna de les situacions administratives seg¸ents: servei actiu, serveis especials, serveis en comunitats autÚnomes o serveis en altres administracions.

3.2††Els requisits establerts anteriorment s'han de complir el darrer dia de presentaciÛ de sol∑licituds.

.4††Fases del concurs oposiciÛ

4.1††Fase de concurs.

Els mËrits s'hauran de fer constar en el document d'al∑legaciÛ de mËrits i presentar-lo juntament amb la sol∑licitud per prendre part en la convocatÚria. Tots els mËrits que facin valer les persones concursants s'hauran d'acreditar documentalment perquË siguin tinguts en consideraciÛ, mitjanÁant la presentaciÛ d'originals o, si s'escau, de cÚpies compulsades. Els mËrits es valoraran en referËncia a la data de tancament del termini de presentaciÛ de sol∑licituds. En la fase de concurs els mËrits es valoraran fins a 30 punts en total, d'acord amb el barem seg¸ent:

4.1.1†ValoraciÛ del rendiment del treball realitzat en el cos de mossos d'esquadra. Aquesta valoraciÛ s'obtindr‡ del Pla general d'avaluaciÛ, mÚdul rendiment dels recursos humans (PGA-07), d'acord amb el que preveu l'Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s'aprova el Pla general d'avaluaciÛ del cos de mossos d'esquadra. S'atorgar‡ fins a un m‡xim de 8 punts.

4.1.2†Antiguitat en el cos de mossos d'esquadra.

Es valorar‡ a raÛ de 0,60 punts per any complert de servei, fins a un m‡xim de 10 punts. No es tindran en compte perÌodes inferiors a 1 any.

4.1.3†Cursos de formaciÛ i perfeccionament.

Per haver superat cursos de formaciÛ i perfeccionament directament relacionats amb la tasca policial impartits en centres oficials de formaciÛ, d'una durada superior a 24 hores, sempre que s'hagi emËs el corresponent diploma o certificat d'aprofitament, fins a un m‡xim de 4 punts.

4.1.4†Cursos o certificats de llengua catalana.

S'atorgar‡ fins a un m‡xim d'1 punt, segons el barem seg¸ent:

a)†Els cursos o certificats acreditatius del nivell de suficiËncia de catal‡ (C) de la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica o equivalents es valoraran a raÛ de 0,5 punts.

b)†Els cursos o certificats acreditatius del nivell superior de catal‡ (D) de la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica o equivalents es valoraran a raÛ d'1 punt.

4.1.5†Titulacions acadËmiques.

S'atorgar‡ fins a un m‡xim de 5 punts, segons el barem seg¸ent:

a)†La possessiÛ de titulacions acadËmiques exigides per accedir a cossos del grup A es valorar‡ a raÛ de 3 punts.

b)†La possessiÛ de titulacions acadËmiques exigides per accedir a cossos del grup B es valorar‡ a raÛ de 2 punts.

c)†La possessiÛ de titulacions acadËmiques exigides per accedir a cossos del grup C es valorar‡ amb 1 punt.

No es valoraran les titulacions acadËmiques de nivell inferior que siguin necess‡ries per assolir-ne altres de nivell superior que s'al∑leguin com a mËrit.

La titulaciÛ acreditada per a l'accÈs a cossos del grup D no es pot al∑legar com a mËrit ni es valorar‡.

4.1.6†Recompenses i distincions.

Les recompenses i distincions rebudes per serveis policials en el cos de mossos d'esquadra es valoraran fins a un m‡xim de 2 punts.

La valoraciÛ de la fase de concurs es far‡ p˙blica al mateix temps i al mateix lloc que la llista de qualificacions de la tercera prova de la fase d'oposiciÛ (prova psicotËcnica).

4.2††Fase d'oposiciÛ.

4.2.1†La fase d'oposiciÛ constar‡ de tres proves obligatÚries de car‡cter selectiu i eliminatÚries.

a)†Primera prova: prova de coneixements. Constar‡ de dues subproves:

Primera subprova: resoluciÛ d'un q¸estionari tipus test sobre el temari que figura a l'annex 2. La durada d'aquesta subprova no pot ser superior a 1 hora.

Segona subprova: Ès la prova de coneixements orals i escrits de la llengua catalana, que consistir‡ en la realitzaciÛ, en un temps m‡xim d'una hora, per a la prova escrita, d'exercicis lÚgics de coneixements sint‡ctics i de comprensiÛ de la llengua catalana, i seguidament una entrevista amb un expert que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Resten exemptes de realitzar aquesta subprova les persones aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentaciÛ de sol∑licituds a quË fa referËncia la base 6.2, estar en possessiÛ del nivell intermedi de catal‡ (B) de la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica, o superior o equivalent, d'acord amb l'Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny, sobre els tÌtols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de catal‡ de la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica (DOGC n˙m. 3660, de 19.6.2002).

AixÌ mateix, restaran exemptes de la realitzaciÛ d'aquesta prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaÁa en processos anteriors de selecciÛ de personal per accedir a l'AdministraciÛ de la Generalitat en quË hi haguÈs establerta una prova de catal‡ del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta p˙blica d'ocupaciÛ de l'any 2003.

b)†Segona prova: proves d'aptitud fÌsica.

Proves fÌsiques, d'acord amb els exercicis que s'especifiquen a l'annex 4.

Per a la realitzaciÛ d'aquesta prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.

c)†Tercera prova: prova psicotËcnica.

Consistir‡ en la realitzaciÛ de tests psicotËcnics orientats a avaluar l'adequaciÛ de les caracterÌstiques de la persona aspirant en relaciÛ amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball. Per tal de contrastar els resultats de la prova psicotËcnica, a la totalitat o a algunes de les persones aspirants se'ls podr‡ fer una entrevista.

El temps per a la realitzaciÛ de la prova no pot ser superior a 3 hores.

4.2.2†La qualificaciÛ de les proves ser‡ la seg¸ent:

a)†Primera prova: prova de coneixements.

Primera subprova: el q¸estionari tipus test es valorar‡ de 0 a 25 punts. Per superar aquesta subprova s'haur‡ d'obtenir una puntuaciÛ mÌnima de 12,5 punts.

Segona subprova: coneixements orals i escrits de la llengua catalana.

La qualificaciÛ d'aquesta subprova ser‡ d'apte/a o no...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR