RESOLUCIÓ TRI/2399/2006, de 23 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial de Girona, adscrit als Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona (convocatòria de provisió núm. TI/26/06).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

TRI/2399/2006, de 23 de juny, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial de Girona, adscrit als Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona (convocatòria de provisió núm. TI/26/06).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial de Girona, adscrit als Serveis Territorial de Treball i Indústria a Girona del Departament de Treball i Indústria;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar, pel sistema de lliure designació, el lloc de responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial de Girona, adscrit als Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona del Departament de Treball i Indústria, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Treball i Indústria en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de juny de 2006

P. D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC d'11.11.2002)

Ciriaco Hidalgo Salgado

Secretari general

Annex 1

Bases

.1 Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial de Girona, adscrit als Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona del Departament de Treball i Indústria, les característiques del qual són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat es pot trobar, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives previstes en la normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari, no integrat, que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, poden participar-hi els funcionaris que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR