ORDRE PTO/258/2008, de 22 de maig, de convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística i aprovació de les bases.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PTO/258/2008, de 22 de maig, de convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística i aprovació de les bases.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya és conscient de la necessitat de fomentar la realització d'activitats de formació dels professionals del sector del transport, ja es tracti dels mateixos titulars de les empreses de transport o dels seus treballadors.

Amb aquesta finalitat, mitjançant l'Ordre de 30 d'octubre de 2000, es va fer una convocatòria d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport per carretera adreçada a les associacions i entitats representatives de les empreses de transport, sota la consideració que aquestes han d'assumir un paper fonamental en el desenvolupament d'aquestes activitats.

Mitjançant l'Ordre PTO/185/2002, de 30 de maig, es va fer una nova convocatòria d'ajuts en la qual es va considerar convenient ampliar el règim d'ajuts, d'una banda, a totes les modalitats de transport i, d'altra banda, a les entitats i fundacions que sense ànim de lucre tenen com a objectiu primordial el desenvolupament de tasques de formació i investigació en el sector del transport i també per incloure aquelles activitats formatives vinculades a la logística. Així mateix, mitjançant l'Ordre PTO/438/2003, de 28 d'octubre, modificada per l'Ordre PTO/264/2004, de 20 de juliol, i l'Ordre PTO/300/2005, de 27 de juny, l'Ordre PTO/397/2006, d'1 d'agost, i l'Ordre PTO/229/2007, de 27 de juny, es van efectuar les darreres convocatòries.

Atesa la positiva acollida d'aquesta iniciativa, es considera procedent mantenir aquest règim de col·laboració amb les associacions i entitats representatives del sector del transport i la logística per fomentar la realització d'activitats de formació pel que suposen tant pel que fa al suport de l'associacionisme en el sector com per la seva progressiva professionalització.

Per tot això, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article 1

Fer pública la convocatòria per a l'any 2008 per a l'atorgament d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per fomentar activitats de formació en el sector del transport i la logística.

Article 2

Aprovar les bases que amb caràcter general han de regir la convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

L'import màxim destinat a aquest convocatòria és de 500.000 euros, distribuïts en les anualitats següents: any 2008, 25.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/482000100/1210, del centre gestor PO01, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2008; any 2009, 475.000 euros, amb càrrec a la posició pressupostària corresponent del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Bases

.1 Objecte i actuacions subvencionables

1.1 Aquests ajuts tenen per objecte el foment d'activitats de formació en el sector del transport i la logística que siguin dutes a terme en el període comprès entre el 30 de juny de 2008 i el 30 de juny de 2009.

1.2 Concretament, els ajuts es poden destinar a la realització de les activitats de formació següents:

 1. Cursos de formació en matèries vinculades al transport i la logística.

 2. Organització de jornades, conferències i seminaris orientats al perfeccionament del coneixement del sector.

 3. Cursos de reciclatge i perfeccionament en matèries vinculades a l'objecte d'aquests.

 4. Activitats de formació orientades al coneixement de les noves tecnologies i la seva aplicació al sector.

  1.3 Els ajuts poden cobrir fins a un màxim del 90% del cost total de les activitats de formació.

  1.4 En el supòsit que l'activitat objecte de l'ajut no sigui gratuïta per als assistents, l'entitat organitzadora únicament podrà percebre dels assistents la quantitat corresponent a la part del cost no subvencionada.

  .2 Persones beneficiàries

  Poden optar a aquests ajuts les associacions i entitats vinculades al sector del transport i la logística que desenvolupen les activitats de formació a què es refereix aquesta Ordre i també les entitats i fundacions sense ànim de lucre que tenen com a objecte principal el desenvolupament d'activitats formatives en el sector del transport i la logística, que no incorrin en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Les associacions i entitats esmentades han de tenir preferentment el seu domicili social a Catalunya i, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR