RESOLUCIÓ JUI/3544/2002, de 2 de desembre, de convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 98 places de sergent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/02).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Justícia i Interior
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

JUI/3544/2002, de 2 de desembre, de convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 98 places de sergent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/02).

Atès el que disposen els articles 17, 23 i 25 bis de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener, i la restant normativa de general aplicació;

En ús de les competències que m'atribueix l'article 20.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

S'obre la convocatòria de concurs oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 98 places de sergent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 47/02), amb subjecció a les bases que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant la consellera de Justícia i Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 116.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del seu domicili, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de desembre de 2002

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex 1

Bases

-1 Normes generals

1.1 S'obre la convocatòria per cobrir 98 places de sergent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, mitjançant promoció interna, pel procediment de selecció de concurs oposició.

1.2 Les funcions que han d'exercir els aspirants que siguin nomenats seran les que s'atribueixen als sergents, d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.1.c) de la Llei 10/1994, d'11 de juliol.

1.3 El procés de selecció constarà de la fase de concurs, de la d'oposició, d'un curs de capacitació de caràcter selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya i d'un període de pràctiques obligatori i selectiu.

-2 Participants

Poden prendre part en aquest concurs oposició els funcionaris al servei de l'Administració de la Generalitat que pertanyin a l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya amb categoria de caporal que reuneixen els requisits de la base 3 d'aquest annex.

-3 Requisits dels aspirants

3.1 Tots els funcionaris compresos a la base anterior han de reunir els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera a la categoria de caporal del cos de mossos d'esquadra, d'acord amb el disposen els articles 20 i 23 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat o de formació professional de segon grau o d'un altre d'equivalent o superior. També es poden presentar els caporals del cos de mossos d'esquadra que a més a més dels requisits anteriors, disposin d'una titulació del grup D, a l'efecte de la dispensa de titulació que preveu l'article 25 bis de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

3.2 Els requisits establerts anteriorment s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

-4 Fases del concurs oposició

4.1 Fase de concurs.

Els mèrits s'hauran de fer constar en el document d'al·legació de mèrits i presentar-lo juntament amb la sol·licitud per prendre part en la convocatòria.

Tots els mèrits que facin valer els concursants s'hauran d'acreditar documentalment perquè siguin tinguts en consideració mitjançant la presentació d'originals o, si escau, de còpies compulsades.

Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

En la fase de concurs els mèrits es valoraran fins a 30 punts en total, d'acord amb el barem següent:

4.1.1 Valoració del rendiment del treball realitzat en el cos de mossos d'esquadra. Aquesta valoració s'obtindrà del Pla general d'avaluació, mòdul rendiment dels recursos humans (PGA 07), d'acord amb el que preveu l'Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s'aprova el Pla general d'avaluació del cos de mossos d'esquadra. S'atorgarà fins a un màxim de 16 punts.

4.1.2 Antiguitat en el cos de mossos d'esquadra.

Es valorarà a raó de 0,2 punts per any complert de servei, fins a un màxim de 2 punts. No es tindran en compte períodes inferiors a 1 any.

4.1.3 Cursos de formació i perfeccionament.

Per haver superat cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb la tasca policial impartits en centres oficials de formació, d'una durada superior a 24 hores, sempre que s'hagi emès el corresponent diploma o certificat d'aprofitament, fins a un màxim de 4 punts.

4.1.4 Cursos o certificats de llengua catalana.

Els cursos o certificats acreditatius del nivell superior de català (D) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents es valoraran com a màxim en 1 punt.

4.1.5 Titulacions acadèmiques.

S'atorgarà fins a un màxim de 5 punts, segons el barem següent:

a) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup A es valorarà a raó de 3 punts.

b) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup B es valorarà a raó de 2 punts.

No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que s'al·leguin com a mèrit.

La titulació acreditada per a l'accés a cossos del grup C no es pot al·legar com a mèrit ni es valorarà.

4.1.6 Recompenses i distincions.

Les recompenses i distincions rebudes per serveis policials en el cos de mossos d'esquadra es valoraran fins a un màxim de 2 punts.

La valoració de la fase de concurs es farà pública al mateix temps i al mateix lloc que la llista de qualificacions de la tercera prova de la fase d'oposició (prova psicotècnica i entrevista).

4.2 Fase d'oposició.

4.2.1 La fase d'oposició constarà de tres proves obligatòries de caràcter selectiu, de les quals seran eliminatòries la primera i la tercera prova.

a) Primera prova: prova de coneixements. Constarà de tres subproves.

Primera subprova: resolució d'un qüestionari tipus test sobre els punts 1, 2, 3, 4 i 5 del temari que figura en l'annex 2. La durada d'aquesta subprova no pot ser superior a 1 hora.

Segona subprova: resolució d'un supòsit pràctic policial sobre el temari que figura en l'annex 2. La durada d'aquesta subprova no pot ser superior a 2 hores.

Tercera subprova: coneixements de llengua catalana.

Consisteix a realitzar una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l'escala intermèdia del cos de mossos d'esquadra.

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat per tal d'avaluar l'expressió oral.

Per a la realització d'aquesta prova el tribunal serà assistit pels assessors especialistes que designi.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

Resten exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 6.2, estar en possessió del nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística, o superior o equivalent, d'acord amb l'Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002).

Així mateix, restaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2002.

b) Segona prova: proves d'aptitud física.

Proves d'aptitud física, d'acord amb els exercicis que s'especifiquen en l'annex 4.

Per a la realització d'aquesta prova, els aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.

c) Tercera prova: tests psicotècnics i entrevista. Consistirà en la realització de les subproves següents:

Primera subprova. Resolució de tests psicotècnics dirigits a determinar la capacitat de l'aspirant per a l'exercici de les funcions i les tasques pròpies de la categoria a la qual pretén accedir.

Segona subprova. Entrevista personal per tal d'ampliar i contrastar l'adequació de l'aspirant al perfil professional desitjat.

El temps per a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR