DECRET 26/2006, de 28 de febrer, de modificació del Decret 226/1991, de 14 d'octubre, pel qual es modifica la regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc i d'espectacles i es reestructuren la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei d'Inspecció del Joc i d'Espectacles.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

26/2006, de 28 de febrer, de modificació del Decret 226/1991, de 14 d'octubre, pel qual es modifica la regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc i d'espectacles i es reestructuren la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei d'Inspecció del Joc i d'Espectacles.

Mitjançant el Decret 226/1991, de 14 d'octubre, es va modificar la regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria de joc i d'espectacles i es va reestructurar la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei d'Inspecció del Joc i d'Espectacles.

Des de l'aprovació d'aquest Decret, moment en el qual la Direcció General del Joc i d'Espectacles s'adscrivia al Departament de Governació, s'han produït diferents canvis organitzatius en el si de la Generalitat pel que fa al Departament de dependència d'aquesta unitat directiva. En l'actualitat, la dependència de la Direcció General del Joc i Espectacles ho és del Departament d'Interior, creat pel Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que a l'article 3.6.3 li atribueix les funcions relacionades amb el joc i els espectacles.

L'adscripció a aquest nou Departament, com també els canvis significatius produïts en la gestió i ordenació de les competències en matèria de jocs, apostes, espectacles, lleure i oci i la nova orientació que es pretén en aquest àmbit competencial pel que fa al règim d'intervenció administrativa que correspon al Departament d'Interior per mitjà de la Direcció General del Joc i d'Espectacles, juntament amb les noves modalitats de joc i reptes de futur d'aquest sector en constant canvi, fan necessari procedir a efectuar una reorganització de la Direcció General, tenint en compte, a més, de manera destacada l'evolució de les noves tecnologies i la proliferació d'activitats relacionades amb els jocs i les apostes a través de mitjans informàtics i sistemes telemàtics.

Per tot això, el present Decret té com a finalitat procedir a una reestructuració de la Direcció General del Joc i d'Espectacles, mitjançant la modificació del Decret 226/1991, tot dissenyant un model organitzatiu en què es crea una Subdirecció General de Coordinació i Control, amb funcions de supervisió, control i coordinació en matèria de l'àmbit competencial de la Direcció General. Així mateix, es concreten determinades funcions de la Direcció General del Joc i d'Espectacles i dels òrgans que en depenen, alhora que es clarifica la distribució de les responsabilitats i s'optimitzen els efectius adscrits.

De conformitat amb el que s'ha exposat i atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera d'Interior, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'apartat e) i s'afegeix un apartat f) a l'article 2 del Decret 226/1991, de 14 d'octubre, pel qual es modifica la regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc i d'espectacles i es reestructuren la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei d'Inspecció del Joc i d'Espectacles, que queden redactats amb el contingut següent:

"e) Establir polítiques en matèria de lleure, oci, seguretat en espectacles, jocs i apostes, d'acord amb els criteris fitxats pel Govern.

"f) Qualsevol altra funció que li atribueixin les normes vigents o que li sigui encomanada per disposició legal o reglamentària."

Article 2

Es modifica l'apartat a) de l'article 3 del Decret 226/1991, de 14 d'octubre, pel qual es modifica la regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc i d'espectacles i es reestructuren la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei d'Inspecció del Joc i d'Espectacles, que queda redactat amb el contingut següent:

"a) La concessió de les autoritzacions necessàries per gestionar i explotar els jocs, les apostes, la realització d'espectacles, activitats recreatives de lleure i oci, d'acord amb la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR