ORDRE ARP/98/2003, de 4 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders, i es convoquen els corresponents a l'any 2003.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE ARP/98/2003, de 4 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders, i es convoquen els corresponents a l'any 2003.

Mitjançant l'Ordre ARP/48/2002, de 21 de febrer, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders (DOGC núm. 3586, d'1.3.2002).

L'Ordre ARP/186/2002, de 3 de juny, aprova les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació de les mesures per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Proder (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002).

L'Ordre ARP/210/2002, de 12 de juny, regula el procediment de percepció i gestió dels ajuts del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca assignats als grups d'acció local participants en la iniciativa comunitària Leader Plus de desenvolupament rural a Catalunya (DOGC núm. 3663, de 25.6.2002).

El mes d'agost de l'any 2002 es va presentar a la Comissió una nova mesura g2 anomenada Millora dels processos de transformació i comercialització a les zones rurals de Catalunya, per tal que els grups d'acció local (Proder) puguin gestionar també els ajuts a les petites indústries i cooperatives que realitzin inversions inferiors a 180.000 euros, dins d'una estratègia global de desenvolupament. Igualment, es considera necessari fer extensiva l'aplicació d'aquesta mesura a les zones cobertes pels grups d'acció local del Leader Plus a fi de donar una homogeneïtat al conjunt del territori rural de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1 S'afegeix un apartat 2.7 a les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/48/2002, de 21 de febrer, amb el text següent:

"2.7 Queden excloses les inversions inferiors a 180.000 euros fetes per les petites empreses i cooperatives situades en zones Proder i Leader a les que fan referència les ordres ARP/186/2002, de 3 juny, i ARP/210/2002, de 12 de juny, respectivament.

1.2 S'afegeix un apartat 8.2.h) a les bases reguladores esmentades, amb el text següent:

h) Inversions en indústries que tinguin per finalitat el tractament dels materials específics de risc.

1.3 Es modifica l'apartat 10.5 de les bases reguladores esmentades, el qual queda redactat de la manera següent:

10.5 Qualsevol modificació que el beneficiari vulgui portar a terme en el projecte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR