ORDRE ARP/48/2002, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ARP/48/2002, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

El Reglament 1257/99 del Consell, de 17 de juny, sobre l'ajut al desenvolupament rural a càrrec del Fons europeu d'orientació i garantia agrícola (FEOGA), pel qual es modifiquen i deroguen determinats reglaments, estableix el marc dels ajuts comunitaris a favor d'un desenvolupament rural sostenible.

Al capítol 7 del Reglament esmentat s'estableixen ajuts per a la millora de la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

En el marc d'aquest Reglament, el Programa de desenvolupament rural (PDR) aprovat per la Comissió europea preveu ,entre les mesures incloses al programa específic de Catalunya, ajuts destinats a fomentar les activitats esmentades.

Un cop valorada la necessitat de fomentar les inversions agroindustrials, les quals comporten un augment del valor afegit de les produccions agràries amb el consegüent benefici per al productor de base i la contribució positiva a l'equilibri territorial de Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca va aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles, ramaders i forestals mitjançant l'Ordre de 15 de juny de 2000 (DOGC núm. 3169, de 27.6.2000).

Posteriorment, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer (BOE núm. 36, de 10.2.2001), pel qual s'estableix la normativa bàsica de foment de les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agraris, silvícoles i de l'alimentació, la qual cosa va comportar modificar substancialment l'Ordre de 15 de juny de 2000.

Finalment, hi ha hagut alguna modificació del Pla de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya, encara que menor, i el traspàs al Departament de Medi Ambient de la gestió dels ajuts a la transformació i la comercialització dels productes forestals.

Per tot això es creu convenient aprovar una nova Ordre de bases que incorpori en un sol text totes les modificacions que s'han produït des de l'anterior.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts corresponents a l'any 2002 destinats a millorar les condicions de transformació i comercialització dels productes agraris, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de maig de 2002.

2.3 D'acord amb el que estableix l'apartat 2.4 de les bases reguladores, podran participar en aquesta convocatòria, mitjançant la presentació d'una nova sol·licitud, les inversions que van optar a la convocatòria de l'any 2001 i que foren denegades en la seva totalitat per manca de disponibilitat pressupostària.

2.4 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al sol·licitant serà de sis mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

D'acord amb el que preveu la regla setena de l'article 94 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les subvencions atorgades es faran públiques mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis dels serveis centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08008 Barcelona).

2.5 Els ajuts establerts en aquesta Ordre, que tenen caràcter de cofinançats d'acord amb el que preveu el Pla de desenvolupament rural, aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 1702 D/775.1701.00/7142 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'any 2002, per un import màxim de 775.546,02 euros.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents:

Ordre de 15 de juny de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i es convoquen els corresponents a l'any 2000 (DOGC núm. 3169, de 27.6.2000).

Ordre de 22 de maig de 2001, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i es publica la 2a convocatòria d'aquests ajuts corresponent a l'any 2001 (DOGC núm. 3399, de 30.5.2001).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Josep Grau i Seris

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

-1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Decret 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 1849, de 21.1.1994); l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i controls d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, pel qual s'estableix la normativa bàsica de foment de les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agraris, silvícoles i de l'alimentació (BOE núm. 36, de 10 de febrer), i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com el que disposin les lleis corresponents de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

-2 Objecte dels ajuts

2.1 S'estableix una línia d'ajuts destinada a fomentar la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i ramaders.

2.2 Són subvencionables les inversions destinades a la transformació i la comercialització dels productes de l'annex 1 del Tractat constitutiu de la Unió Europea...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR