ORDRE CMC/57/2008, de 31 de gener, sobre les condicions tècniques de les actuacions a incloure en el Programa específic de biblioteques, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

CMC/57/2008, de 31 de gener, sobre les condicions tècniques de les actuacions a incloure en el Programa específic de biblioteques, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

L'article 42 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, preveu que la Generalitat de Catalunya ha d'establir anualment un programa d'ajuts a les biblioteques, especialment per dotar-les d'infraestructura, construir-ne de noves i renovar i ampliar les que hi ha, i que aquest programa s'integra en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Així mateix, l'article 28 d'aquesta Llei regula el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya i estableix que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques en equipaments bibliotecaris s'han d'ajustar a les previsions i els criteris que estableix el Mapa. El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya va ser aprovat per l'Acord del Govern de la Generalitat de 23 de juny de 2003, i s'hi va donar publicitat per la Resolució CLT/2142/2003, de 7 de juliol (DOGC núm. 3926, de 16.7.2003).

El Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012 (DOGC núm. 5005, de 9-11-2007), preveu i regula el Programa específic de biblioteques, l'objecte del qual és l'atorgament de subvencions per tal de dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. L'article 35 d'aquest Decret disposa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de determinar les condicions tècniques que han de complir les actuacions subvencionables per aquest Programa i la documentació que les entitats locals han d'aportar per acreditar aquests requisits, d'acord amb les previsions del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

D'acord amb l'article 35 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012,

Ordeno:

Article 1

Condicions tècniques de les actuacions a incloure en el Programa específic de biblioteques

Per tal de poder ser incloses en el Programa específic de biblioteques, les actuacions proposades per les entitats locals durant el període de presentació de sol·licituds que preveu l'article 5 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, han de complir l'objecte del Programa que preveu l'article 31.1 del Decret esmentat i les condicions tècniques que per a cada tipus d'actuació s'estableixen en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Documentació

2.1 Les entitats locals que hagin presentat una sol·licitud de subvenció per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució i vulguin que s'inclogui el seu projecte en el Programa específic de biblioteques, han de presentar a la Direcció General de Cooperació Cultural o als serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació la documentació següent:

  1. Un certificat de l'òrgan competent que acrediti que es disposa de dotació pressupostària suficient per atendre el finançament de l'actuació.

  2. Programa funcional o de necessitats. A més, si es disposa del projecte tècnic, cal presentar en paper un dossier-resum en format A3 que contingui una memòria, plànols i un resum del pressupost, i en suport digital el projecte complet amb el contingut mínim que estableix l'apartat a) de l'article 31.1 del Decret 245/2007, de 6 novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012 (fitxers originals i un fitxer en format PDF amb marcadors).

    2.2 En el cas de subvencions per a la construcció, millora, rehabilitació, ampliació, mobiliari, equipament i senyalització de biblioteques, les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR