ORDRE INT/187/2006, de 12 d'abril, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi al Departament d'Interior.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

INT/187/2006, de 12 d'abril, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi al Departament d'Interior.

El Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, va crear, entre d'altres, el Departament d'Interior, al qual se li atribueixen les funcions previstes a l'article 3.6, relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública, el trànsit, les emergències i la seguretat civil, i el joc i els espectacles.

El Departament d'Interior vol potenciar i facilitar la col·laboració de joves estudiants universitaris per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica a la vegada que adquireixen una experiència pràctica del funcionament de l'Administració i els prepari per al seu exercici professional, mitjançant la realització de pràctiques de col·laboració en diverses tasques pròpies del Departament en les diferents unitats orgàniques que integren la Secretaria General.

Per tot això, d'acord amb el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria per adjudicar cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i elaboració d'estudis i informes a la Secretaria General del Departament d'Interior, adreçada a estudiants de les universitats de Catalunya que tinguin cursat el 60% dels crèdits dels estudis d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Periodisme o Comunicació Audiovisual.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir la realització de les pràctiques de col·laboració objecte de la convocatòria i el seu desenvolupament, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

La concessió d'aquestes beques s'imputa amb càrrec a la partida IT01D/480000100/1210 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006, amb un màxim de 30.000 euros.

Barcelona, 12 d'abril de 2006

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

Annex

Bases

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquestes beques és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

.2 Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d'un màxim de cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i elaboració d'estudis i informes a la Secretaria General del Departament d'Interior.

.3 Destinataris/àries

Les beques per a la realització de pràctiques de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR