DECRET 320/1987, de 23 de setembre, pel qual es crea el Registre d'Associacions i d'Organitzacions de Comerciants de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

Per tal de conèixer el desenvolupament de l'associacionisme en el sector del comerç, el foment del qual és un dels objectius de la política de comerç interior del Departament de Comerç, Consum i Turisme, és necessari disposar d'un cens permanent de les associacions i les organitzacions de comerciants de Catalunya, i de les seves unions o federacions, que permeti, d'una banda, facilitar el compliment de les disposicions legals sobre consultes preceptives als sectors econòmics i, per altra, seguir l'evolució i l'expansió dels moviments d'integració dels comerciants en relació amb les seves activitats professionals. Així mateix, el desenvolupament de la franquícia com a fórmula de cooperació comercial fa aconsellable establir un sistema de seguiment de les organitzacions franquiciadores i de les relacions jurídiques creades al seu entorn, atesa la manca de regulació específica d'aquesta figura contractual.

Amb aquesta finalitat es crea el Registre d'Associacions i d'Organitzacions de Comerciants de Catalunya, on s'hauran d'inscriure aquestes entitats, amb independència de la seva naturalesa jurídica i de la seva finalitat associativa.

A proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea en el si del Departament de Comerç, Consum i Turisme el Registre d'Associacions i d'Organitzacions de Comerciants de Catalunya, en el qual s'hauran d'inscriure les associacions i les organitzacions de comerciants domiciliades a l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 2

En el Registre hauran de figurar les associacions i les organitzacions de comerciants, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica i la seva finalitat associativa, classificades en les seccions següents:

  1. Les unions de botiguers i les associacions territorials en general, de caràcter polivalent, la finalitat de les quals és, principalment, relacionar-se amb l'Administració local i promoure accions d'animació col·lectiva.

  2. Els gremis o associacions professionals de comerciants.

  3. Les cooperatives de consum.

  4. Les cooperatives de detallistes amb fins comercials.

  5. Les centrals distribuïdores i/o de serveis del cadenisme voluntari.

  6. Les organitzacions de franquícia.

Article 3

La inscripció es realitzarà d'acord amb les condicions que reglamentàriament es determinin, i serà requisit indispensable per a poder optar a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR