DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació
Rango de LeyDecret

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Aquest Decret es dicta per donar compliment al que preveu l'article 19.1 de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. Aquest article conté un mandat al Govern per a l'aprovació d'un reglament dels serveis públics de sanejament que desenvolupi les previsions contingudes a la Llei sobre aquesta matèria.

En aquest sentit, el Reglament dels serveis públics de sanejament desenvolupa les previsions mínimes indicades en l'esmentat article 19 com són la determinació de les formes i terminis de la cessió o la transmissió a les ELA o a les administracions competents de la propietat de les instal-lacions de sanejament en alta, quan l'Agència Catalana de l'Aigua les executi, la definició d'un model estandarditzat de càlcul dels costos d'explotació dels sistemes, segons el cabal d'aigües a depurar, la càrrega contaminant, les característiques de l'estació depuradora i altres aspectes objectius que es considerin, la descripció de les característiques del cens d'abocaments al sistema, la fixació d'unes normes bàsiques per al manteniment, la reposició i l'explotació dels equips del sistema, amb expressió dels abocaments prohibits i dels límits generals d'abocament i l'establiment d'un pla d'autoprotecció del sistema.

A banda d'aquests aspectes, el Reglament dels serveis públics de sanejament incorpora les determinacions complementàries necessàries per tal d'assegurar el correcte funcionament dels serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües.

Així mateix, i amb la intenció d'optimitzar la capacitat de tractament del sistema públic de sanejament, es regula el seu ús determinant el contingut dels abocaments al sistema públic de sanejament mitjançant l'establiment de prohibicions i limitacions.

La regulació d'aquest aspecte es realitza a partir de les previsions de la normativa europea com la Directiva 91/271/CEE i la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. També es preveuen les característiques de l'escomesa física o connexió al sistema públic de sanejament, tenint en compte les experiències en la regulació i en l'aplicació de les reglamentacions i ordenances locals. Així mateix, s'incorporen tres instruments bàsics per a l'assoliment de l'esmentada finalitat, com són el Pla de manteniment, el Pla de reposicions, millora i noves inversions i el Model estandarditzat de càlcul dels costos d'explotació.

Per tal de garantir el compliment de les seves previsions, el Reglament es completa amb la regulació del règim d'inspecció, el sistema d'infraccions i sancions, i les mesures cautelars, de conformitat amb les previsions que la legislació hidràulica atorga als organismes de conca.

Aquest Reglament constitueix el marc a partir del qual les entitats locals de l'aigua i les altres administracions competents establiran les oportunes regulacions específiques respecte dels sistemes de sanejament de la seva competència, i garanteix, en tot moment, la coordinació, la col-laboració i l'eficàcia en el servei de sanejament de les aigües residuals, amb respecte al sistema de distribució de competències que resulta de la Llei 6/1999 i demés normativa d'aplicació.

Per tant, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Que s'aprovi el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Barcelona, 13 de maig de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

Reglament

dels serveis públics de sanejament

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats per les entitats locals de l'aigua (ELA) o altres administracions competents, donant compliment al mandat contingut a l'article 19 de la Llei 6/1999, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.

Article 2

Finalitats

El Reglament dels serveis públics de sanejament es dicta per a l'acompliment de les següents finalitats:

 1. Regular l'ús i el control dels sistemes públics de sanejament de manera que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els equips que els constitueixen.

 2. Garantir, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals no domèstiques que s'aboquen als sistemes públics de sanejament acompleixin els límits establerts a l'annex II o a les autoritzacions o permisos preceptius.

 3. Garantir que els abocaments de les estacions depuradores compleixen les exigències establertes a la normativa vigent, de manera que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.

 4. Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema públic de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de les persones, i per tal d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.

Article 3

Definicions

Als efectes del present Reglament, s'entén per:

 1. Sistema públic de sanejament d'aigües residuals: el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col-lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d'aigües residuals i altres instal-lacions de sanejament associades, amb l'objecte de recollir, conduir fins a l'estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.

 2. Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col-lectors en alta associats. S'entén per col-lector en alta aquella instal-lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col-lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals.

 3. Sistema públic de sanejament en baixa: el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal-lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.

 4. Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal-lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència.

 5. Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.

 6. Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.

 7. Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.

 8. Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul-la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

 9. Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.

 10. Residus: els llots originats a les instal-lacions de depuració d'aigües residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament, per greixos, sorres i d'altres sòlids.

 11. ELA: ens local o agrupació d'ens locals amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per gestionar un o més sistemes públics de sanejament d'aigües residuals i el sistema o sistemes d'abastament d'aigua en alta i de subministrament d'aigua en baixa dels municipis que el composen.

 12. Administració competent: ens públic que té encomanada la gestió dels sistemes de sanejament.

 13. Ens gestor: ELA o administració competent responsable de la gestió del sistema públic de sanejament, i del seu abocament en els termes d'aquest Reglament i de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.

 14. Usuaris i usuàries domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat 6.

 15. Usuaris i usuàries no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques segons la definició de l'apartat 7.

 16. Límit de saturació del sistema: a nivell de referència i supletòriament al que es concreti en l'instrument de transmissió de la titularitat del sistema de sanejament, es considerarà que un sistema de sanejament es troba en el seu límit de saturació quan, en còmput de dotze mesos i durant la meitat o més de la meitat del temps sec, el seu grau de saturació sigui igual o superior al 80%.

 17. Grau de saturació del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR