DECRET 411/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

411/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

L'Institut de Medicina Legal de Catalunya, creat en virtut del Decret 302/2001, de 20 de novembre, Ès un Úrgan tËcnic al servei de l'AdministraciÛ de justÌcia, adscrit al Departament de JustÌcia i dependent de la DirecciÛ General de Relacions amb l'AdministraciÛ de JustÌcia, que tÈ com a missiÛ auxiliar els jutjats, tribunals i fiscalies i oficines del Registre Civil mitjanÁant la pr‡ctica de proves pericials mËdiques, tant tanatolÚgiques com clÌniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, que tinguin relaciÛ amb la medicina forense. En les seves funcions tËcniques, l'Institut tÈ un car‡cter independent i emet els seus informes d'acord amb les regles d'investigaciÛ cientÌfica que considera adequades.

La posada en marxa de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, el 3 de juny de 2002, ha suposat un canvi molt important en l'organitzaciÛ i gestiÛ de la medicina forense. Durant aquests anys, l'Institut ha dut a terme el desplegament org‡nic i funcional previst en el seu Reglament, i ha seguit una lÌnia de consolidaciÛ del desenvolupament i impuls de la recerca, mantenint una estreta col∑laboraciÛ amb les institucions sanit‡ries de Catalunya aixÌ com amb les universitats i amb altres organismes d'interËs cientÌfic.

En aquest perÌode ha tingut especial rellev‡ncia la convocatÚria dels cursos de formaciÛ per a la capacitaciÛ en l'‡mbit de la medicina forense en les ‡rees de patologia i psiquiatria forense, adreÁats al personal funcionari del cos de metges forenses destinats a l'Institut. Aquesta capacitaciÛ ha suposat un avanÁ molt important en l'especialitzaciÛ de les tasques del col∑lectiu de metges i metgesses forenses.

Tanmateix, la medicina forense, com a servei p˙blic, s'ha d'adaptar constantment a les noves necessitats que es presenten en l'‡mbit de l'AdministraciÛ de justÌcia i ha de donar-hi resposta amb una organitzaciÛ mÈs ‡gil i eficaÁ i amb la dotaciÛ dels mitjans i recursos tËcnics que requereixen l'evoluciÛ i el desenvolupament de la medicina forense.

D'una banda, es fa necessari adaptar l'organitzaciÛ territorial de l'Institut a la nova organitzaciÛ territorial del Departament de JustÌcia i de la Generalitat, mitjanÁant l'establiment de noves divisions territorials i d'‡rees mÈs ‡mplies que els partits judicials, que possibilitin una major flexibilitat i una millor adaptaciÛ a les necessitats de prestaciÛ del servei dins del territori.

Es fa tambÈ necessari, per poder prestar el servei que requereix l'AdministraciÛ de justÌcia amb un bon nivell tËcnic, reorganitzar el Servei de Patologia Forense, mitjanÁant l'establiment de centres de patologia forense, que concentrin els mitjans i recursos mÈs avanÁats en aquest ‡mbit i on es pugui centralitzar la pr‡ctica de les autÚpsies judicials corresponents a un determinat ‡mbit territorial.

Finalment, cal avanÁar en l'especialitzaciÛ del personal professional mËdic que desenvolupa les seves funcions en aquest ‡mbit, mitjanÁant la creaciÛ de nous serveis i seccions, el desenvolupament dels programes de capacitaciÛ avui ja iniciats i altres processos orientats a la formaciÛ de persones expertes en les diferents ‡rees de la medicina forense.

Per tot aixÚ, d'acord amb l'article 479.4 de la Llei org‡nica del poder judicial, en la redacciÛ que li dÛna la Llei org‡nica 19/2003, de 23 de desembre, i de conformitat amb el Reglament dels instituts de medicina legal, aprovat pel Reial decret 386/1996, d'1 de marÁ, havent sol∑licitat informe al Consell General del Poder Judicial, a proposta del conseller de JustÌcia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article ˙nic

Reglament de l'Institut

S'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, que s'incorpora a l'annex d'aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera

Desplegament de l'estructura org‡nica de l'Institut i provisiÛ de llocs de treball

 1. †L'estructura org‡nica de l'Institut prevista en aquest Decret es far‡ efectiva en la data d'aprovaciÛ de la corresponent modificaciÛ de la relaciÛ de llocs de treball, i com a m‡xim en un termini de quinze mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.

 2. †Anualment, i d'acord amb les disponibilitats pressupost‡ries, s'aprovar‡ l'oferta p˙blica d'ocupaciÛ i es convocar‡ la provisiÛ de llocs de treball de l'Institut.

  Segona

  SupressiÛ de divisions i ‡rees territorials

  MitjanÁant aquest Decret se suprimeixen les Divisions Territorials de Barcelona Ciutat i de Barcelona Comarques, com tambÈ les ‡rees territorials constituÔdes en virtut de la disposiciÛ addicional tercera del Decret 302/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

  Disposicions transitÚries

  Primera

  RËgim d'adaptaciÛ de llocs de treball actuals a la nova estructura

 3. †Les persones que ocupen els llocs de treball de responsable o de comandament dels Úrgans afectats per aquest Decret, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents, d'acord amb la nova estructura.

 4. †El personal de l'Institut que actualment est‡ adscrit als partits judicials o, si escau, a les ‡rees territorials i a les divisions de l'Institut, passar‡ a estar adscrit, amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, a la divisiÛ i dins d'aquesta, a l'‡rea, a quË correspongui el seu centre de treball actual.

  El personal tËcnic especialista en patologia forense passar‡ a prestar serveis als centres de patologia forense previstos a l'article 17.3 del Reglament, de forma progressiva, a mesura que es vagi centralitzant la pr‡ctica de les autÚpsies judicials en els esmentats centres, i de conformitat amb el que estableixi la corresponent relaciÛ de llocs de treball. Mentrestant, continuar‡ prestant servei en les seves destinacions actuals.

 5. †El personal de l'Institut que resulti afectat per les modificacions org‡niques d'aquest Decret continuar‡ percebent la totalitat de les seves retribucions amb c‡rrec als crËdits als quals s'imputaven, fins que no es proveeixin o s'adaptin els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura.

  Segona

  Seu de l'Institut

  Fins que no entri en funcionament la Ciutat de la JustÌcia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, l'Institut de Medicina Legal de Catalunya mantindr‡ la seva seu actual de Barcelona.

  DisposiciÛ derogatÚria

  Queda derogat el Reglament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya aprovat pel Decret 302/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i qualsevol altra disposiciÛ d'igual o inferior rang que s'oposi al que estableix aquest Decret.

  Disposicions finals

  Primera

  Desenvolupament normatiu

  Es faculta la persona titular del Departament de JustÌcia per al desplegament i l'execuciÛ del que estableix aquest Decret.

  Segona

  Entrada en vigor

  Aquest Decret entrar‡ en vigor l'endem‡ de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 31 d'octubre de 2006

  Pasqual Maragall i Mira

  President de la Generalitat de Catalunya

  Josep M. VallËs

  Conseller de JustÌcia

  Annex

  Reglament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya

  CapÌtol 1

  Disposicions generals

Article 1

Naturalesa i funcions

1.1††L'Institut de Medicina Legal de Catalunya Ès un Úrgan tËcnic al servei de l'AdministraciÛ de justÌcia, adscrit al Departament de JustÌcia i dependent de la DirecciÛ General de Relacions amb l'AdministraciÛ de JustÌcia.

1.2††Les despeses que es requereixen per al seu funcionament s'inclouen en el pressupost del Departament de JustÌcia.

1.3††L'Institut tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjanÁant la pr‡ctica de proves pericials mËdiques, tant en patologia forense com clÌniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense.

b)†Realitzar activitats de docËncia i investigaciÛ relacionades amb la medicina forense.

c)†Fomentar la recerca en l'‡mbit de la medicina legal i forense.

1.4††No es pot realitzar a les dependËncies ni amb els recursos de l'Institut cap activitat tanatolÚgica ni pericial privades.

1.5††En les seves funcions tËcniques, l'Institut tÈ un car‡cter independent i emet els seus informes d'acord amb les regles d'investigaciÛ cientÌfica que considera adequades.

Article 2

¿mbit territorial i seu

2.1††L'‡mbit territorial de l'Institut Ès el que correspon al territori de Catalunya.

2.2††L'Institut de Medicina Legal de Catalunya tÈ la seu a la Ciutat de la JustÌcia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Article 3

Estructura de l'Institut

3.1††L'Institut de Medicina Legal de Catalunya s'estructura jer‡rquicament en els Úrgans directius seg¸ents:

a)†Director/a de l'Institut.

b)†Consell de DirecciÛ.

c)†Subdirectors/ores.

3.2††L'Institut s'estructura territorialment en divisions.

3.3††L'Institut s'organitza en serveis i seccions.

3.4††L'Institut compta amb una GerËncia que s'encarrega del funcionament i gestiÛ administrativa dels seus mitjans personals, materials i econÚmics.

CapÌtol 2

“rgans directius

Article 4

El director/a de l'Institut

4.1††El lloc de director/a de l'Institut, dependent de la DirecciÛ General de Relacions amb l'AdministraciÛ de JustÌcia, es proveeix, mitjanÁant el sistema de lliure designaciÛ, entre el personal funcionari pertanyent al cos de metges forenses.

4.2††Correspon a la persona titular del Departament de JustÌcia convocar i resoldre la convocatÚria de provisiÛ del lloc...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR