DECRET 41/2009, de 10 de març, pel qual s'aprova l'alteració parcial dels termes municipals de la Seu d'Urgell i de Montferrer i Castellbò.

Fecha de Entrada en Vigor14 de Marzo de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyDecret

DECRET

41/2009, de 10 de març, pel qual s'aprova l'alteració parcial dels termes municipals de la Seu d'Urgell i de Montferrer i Castellbò.

El 5 de març de 2007, el Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals en els àmbits de la Zona Industrial i del Balcó del Pirineu, consistent en la segregació de 2.169 m² del seu terme municipal per a la seva agregació al de Montferrer i Castellbò, i la correlativa segregació de 2.817 m² del municipi de Montferrer i Castellbò per a la seva agregació al de la Seu d'Urgell, d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.b) i c), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L'alteració de termes compta amb l'acord favorable de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò, que mitjançant acord plenari de 31 de gener de 2007, va formular aquesta proposta.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, període durant el qual no es van presentar al·legacions, i es van sol·licitar sengles informes a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. El 8 de novembre de 2007, la Diputació de Lleida va emetre informe favorable, mentre que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell no es va pronunciar.

En data 18 de febrer de 2008 es va trametre l'expedient complet al Departament de Governació i Administracions Públiques.

El 25 de març de 2008, el Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció General d'Administració Local va informar sobre l'expedient i va considerar que s'havia tramitat correctament i que complia el requisit de les consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que ho fan necessari. Igualment, considerava que amb aquesta alteració de termes es corregia la disfunció generada en l'expedient de delimitació tramitat amb anterioritat, de tal manera que la urbanització del Balcó del Pirineu restaria completament inclosa en el municipi de Montferrer i Castellbò i el polígon industrial íntegrament en el municipi de la Seu d'Urgell.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 25 de juny de 2008, va emetre informe favorable sobre l'expedient en considerar que l'alteració de termes comportarà una regularització dels límits municipals per adequar-los a la realitat urbanística de la zona i suposarà una major cohesió territorial dels dos municipis afectats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR