ORDRE IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya i s'hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/613/2010, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia a la Universitat Politècnica de Catalunya i s'hi implanten dos estudis universitaris oficials de grau.

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia va néixer amb l'objectiu d'impartir ensenyaments universitaris presencials i en línia, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), per fer possible la formació a través de tecnologies docents innovadores que permetin la personalització de les activitats d'aprenentatge.

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia pretén respondre a la demanda social d'aquest tipus d'estudis i impartirà el grau en fotografia i creació digital i el grau en multimèdia, per tal de formar a futures persones professionals que reuneixin, per al cas del grau en fotografia i creació digital, una combinació de coneixements tecnològics, artístics i de gestió que els permeti concebre, captar, editar i postproduir imatges fotogràfiques i imatges generades per computadora i per al cas del grau en multimèdia, dissenyar i realitzar aplicacions interactives i multimèdia.

La programació universitària de Catalunya per al curs acadèmic 2009-2010, aprovada per la Resolució d'11 de novembre de 2009, inclou els estudis de grau en fotografia i creació digital i de grau en multimèdia al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24.12.2001), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13.4.2007); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003); el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior (DOGC núm. 2291, d'11.12.1996); el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30.10.2007), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE núm. 161, de 3.7.2010); el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris (BOE núm. 95, de 20.4.1991) i el Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC núm. 3982, de 7.10.2003, correcció d'errada al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR