DECRET 323/1992, de 28 de desembre, pel qual es regula el procediment d'acreditació dels centres de medicina de l'esport. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1720, pàg. 1753, de 15.3.1993).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'article 49.1 de la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, preveu els aspectes que ha d'atendre l'actuació de caràcter preventiu que pertoca a la Generalitat en el terreny de la medicina esportiva.

En virtut del que estableix l'article 49.2 de la mateixa Llei de l'esport, la Generalitat fa aquesta funció des dels seus centres especialitzats o per mitjà de programes concertats amb altres centres especialitzats que estiguin degudament acreditats.

Escau ara establir, per tant, els requisits que han de reunir els centres de medicina de l'esport per tal d'obtenir l'acreditació a què es refereix el segon dels articles esmentats, i regular, així mateix, el procediment d'atorgament.

El compliment d'aquests requisits ha de servir perquè s'assoleixi un grau òptim de desenvolupament en l'execució de les activitats que l'article 49.1 de la Llei de l'esport, precitat, atribueix als centres assenyalats.

Per tot això, vist el que disposen els articles 49 de la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, i 10 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

A l'empara del que preveuen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels titulars dels departaments de la Presidència i de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

El present Decret té per objecte regular el procediment d'atorgament de l'acreditació dels centres de medicina de l'esport que preveu l'article 49.2 de la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport.

Article 2

Als efectes del que disposa aquest Decret, es consideren centres de medicina de l'esport els centres, serveis i establiments sanitaris que tenen com a objectius el control i el seguiment d'esportistes des del punt de vista biològic, d'acord amb les prescripcions de l'article 49.1 de la Llei de l'esport.

Article 3

Els centres de medicina de l'esport poden sol·licitar l'atorgament d'alguna o algunes de les acreditacions següents:

  1. Acreditació com a centre de medicina de l'esport de primer nivell (salut i aptitud física de la població en general).

  2. Acreditació com a centre de medicina de l'esport de segon nivell (valoració i seguiment d'esportistes en règim d'entrenament programat o de tecnificació).

  3. Acreditació com a centre de medicina de l'esport de tercer nivell (valoració i seguiment d'esportistes d'elit).

Article 4

Poden...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR