7/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, prestakuntza beka baten deialdia egiten duena Komunikazioko unibertsitate gradua (Kazetaritza eta Ikus-entzunezko Komunikazioa) duten tituludunentzat, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuan aritzeko.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak, gazteriaren arloko erakunde autonomo eskuduna baita eta Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuari atxikia baitago, prestakuntza beka bat emateko deialdia egin nahi du Komunikazioko unibertsitate gradua (Kazetaritza eta Ikus-entzunezko Komunikazioa) duten tituludunentzat.

Beka horretarako deialdiaren bidez Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak, alde batetik, ordenamendu juridikoak esleitutako eginkizunak hobeki bete nahi ditu eta, zehazki, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren Estatutuak onetsi zituen abuztuaren 28ko 133/2015 Foru Dekretuak esleitutakoak, eta, bestetik, unibertsitateko tituludunen prestakuntza sustatu nahi du, ezagutza teoriko eta praktiko hobea eta zuzenagoa lor dezaten, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren bitartez gazteriaren arloan egiten den lanean.

Beka ematerakoan, deialdiko oinarri arautzaileetan aurreikusten ez den orotan, ondokoetan xedatutakoari jarraituko zaio: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan prestakuntza bekak emateko araubide orokorra ezartzen duen apirilaren 19ko 172/2004 Foru Dekretua, eta, modu osagarrian, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea.

Horrenbestez, Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 9ko 199/2015 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. Prestakuntza beka baten deialdia onestea Komunikazioko unibertsitate gradua (Kazetaritza eta Ikus-entzunezko Komunikazioa) duten tituludunentzat, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuan aritzeko.

 2. Beka emateko oinarri arautzaileak onestea. Ebazpen honen eranskinean ageri dira.

 3. 13.116,00 euroko gastua baimentzea, betiere horretarako kreditu egokia eta nahikoa baldin badago. Honela banatuko da:

  9.794,00 euro 2018rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretako “Praktiketako teknikarientzako prestakuntza bekak” izeneko A50003 A5210 4809 232100 partidaren kargura egotziko dira.

  3.322,00 euro Gizarte Segurantzako enpresa kuota ordaintzeko izanen dira, zehazki, 2019ko urtarrilekoa, otsailekoa, martxokoa eta 2018ko abendukoa, 2019ko urtarrilean ordainduko dena, baita bekaren 2019ko urtarrileko, otsaileko eta martxoko hileko ordainketak ere. Zenbateko hori 2019rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan xede horretarako gaitzen den aurrekontuko partidari egotziko zaio.

 4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

 5. Foru agindu honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

 6. Foru agindu hau Gazteriaren Zuzendariordetzari, Administrazio eta Kudeaketa Atalari eta atal horretako Gai Ekonomiko-Administratiboak eta Prozedurak Kudeatzeko Bulegoari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

  Iruñean, 2018ko otsailaren 6an.–Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilaria, Ana Herrera Isasi.

  1. ERANSKINA

  Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Gazteriaren Zuzendariordetzan aritzeko prestakuntza beka baten deialdirako oinarriak

 7. –Xedea.

  Deialdi honen xedea da Komunikazioko unibertsitate gradua (Kazetaritza eta Ikus-entzunezko Komunikazioa) duten tituludunei prestakuntza beka bat norgehiagokako araubidean emateko oinarri arautzaileak ezartzea, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Nafarroako Gazteriaren Zuzendariordetzan aritzeko.

  Bekaren helburua unibertsitate tituludunen prestakuntza bultzatzea da, Institutuak gazteriaren arloan gauzatzen dituen jarduerak zuzenean ezagut ditzaten.

 8. –Aurrekontu erabilgarria.

  Beka honi aurre egiteko gastua, guztira, 13.116,00 eurokoa da, betiere horretarako kreditu egokia eta nahikoa baldin badago, honela xehakaturik:

  9.794,00 euro 2018rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretako “Praktiketako teknikarientzako prestakuntza bekak” izeneko A50003 A5210 4809 232100 partidaren kargura egotziko dira.

  3.322,00 euro Gizarte Segurantzako enpresa kuota ordaintzeko izanen dira, zehazki, 2019ko urtarrilekoa, otsailekoa eta martxokoa eta 2018ko abendukoa, 2019ko urtarrilean ordainduko dena. Zenbateko hori 2019rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan xede horretarako gaitzen den aurrekontuko partidari egotziko zaio.

 9. –Iraupena.

  Bekaldia esleipenaren ebazpenean adieraziko den egunean hasiko da (2018ko apirilaren 1a baino lehenago ez, betiere), eta 2019ko martxoaren 31n bukatuko. Bekaldi hori ezin da luzatu.

 10. –Bekaren zenbatekoa eta ordainketa.

  Bekarentzako gehieneko zuzkidura 13.116,00 eurokoa izanen da; horietatik 9.794,00 euro 2018an egotziko dira, eta 3.322,00 euro 2019an. Guztirako zenbateko horretan Gizarte Segurantzaren kotizazioak sarturik daude. Onuradunari hilero 1.050,00 euro gordin pagatuko zaizkio, edo haien zati proportzionala, bidezko bada. Zenbateko horretatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokiona kenduko da. Gainera, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak, hilero, bekadunari dagokion Gizarte Segurantzaren kotizazio kuotaren zatia ordainduko du.

 11. –Bateraezintasunak.

  Prestakuntza beka hau ez da bateragarria izanen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, beste administrazio batzuek edo beste entitate publiko edo pribatuek edo partikularrek ematen dituzten beste batzuekin.

 12. –Eskatzaileak.

  Beka hartzen ahalko dute, bakar-bakarrik, jarraian azaltzen diren betebehar guztiak betetzen dituzten pertsona fisikoek:

  1. 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR