RESOLUCIÓ GRI/899/2011, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals.

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

GRI/899/2011, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals.

El Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, desenvolupa les bases comunes del concurs ordinari i el percentatge de puntuació que correspon als mèrits generals, autonòmics i específics, d'acord amb l'apartat 5.1 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre,

Resolc:

Donar publicitat a les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals, de conformitat amb les bases comunes per les quals s'ha de regir el concurs, que es publiquen a l'annex 1, i la relació de bases, mèrits autonòmics, mèrits específics i tribunals qualificadors aprovats per cadascuna de les corporacions locals que s'esmenten a l'annex 2.

Serà de compliment obligat la valoració dels mèrits autonòmics que estableix el Decret 234/1994, de 13 de setembre, modificat pel Decret 74/1998, de 3 de març, en tots els ens locals de Catalunya, amb la puntuació que regula l'article 16 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, i també serà de compliment el que regulen els articles 15, 18 i 19 de l'esmentat Decret 195/2008, de 7 d'octubre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Annex 1

Bases comunes per les quals s'ha de regir el concurs ordinari de Catalunya per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal

—1 Llocs

En aquest concurs s'ofereixen els llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, vacants a les corporacions locals que n'han acordat la convocatòria i que s'inclouen a l'annex 2.

—2 Participants

 1. El personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal podrà concursar als llocs de treball que, segons la seva classificació, corresponguin a la subescala i categoria a la qual pertanyi.

 2. En qualsevol cas, està obligat a participar en el concurs ordinari, d'acord amb la subescala i categoria pròpies, el personal funcionari amb nomenament provisional i el personal funcionari que es trobi en qualsevol de les situacions d'excedència previstes a l'article 89 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, que aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 3. No pot participar en aquest concurs:

  1. El personal funcionari inhabilitat i el suspès en virtut de sentència o resolució administrativa ferma, si no ha transcorregut el temps assenyalat en elles.

  2. El personal funcionari destituït, durant el període a què s'estengui la destitució.

  3. El personal funcionari en les situacions d'excedència voluntària, si no ha transcorregut el termini de dos anys des de l'inici d'aquesta.

  4. El personal funcionari que no porti dos anys en l'última destinació obtinguda amb caràcter definitiu en qualsevol administració pública, tret que ho faci a llocs reservats a la seva subescala i categoria en la mateixa corporació.

  —3 Documentació i termini per participar

 4. En el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació del concurs al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , el personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que vulgui concursar presentarà, davant la corporació local en el lloc de la qual concursi, la documentació següent:

  1. Sol·licitud de participació amb declaració jurada de no incórrer en cap de les circumstàncies a què es refereix l'article 19 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre.

  2. Documentació acreditativa que reuneix el requisit del coneixement del català, nivell C, dels mèrits específics del lloc de treball i dels de determinació autonòmica.

 5. El personal funcionari que concursi a dos llocs o més presentarà la sol·licitud (i la documentació acreditativa del coneixement de la llengua i els mèrits de determinació autonòmica) a totes les corporacions en què sol·liciti llocs; igualment, el personal funcionari que concursi a dos llocs o més presentarà en el mateix termini de 15 dies naturals l'ordre de prelació d'adjudicacions, davant la Direcció General d'Administració Local (Registre d'entrada de documents del Departament de Governació i Relacions Institucionals, via Laietana, 26, 08003, Barcelona). L'ordre de prelació haurà de ser únic i comprensiu de la totalitat dels llocs sol·licitats i únic, igualment, si es concursa a una subescala i categoria o a diverses. La formulació de l'ordre de prelació, amb l'únic objecte d'evitar l'adjudicació simultània de diversos llocs a una mateixa persona, no substituirà la sol·licitud de participació adreçada a cada corporació local.

 6. La sol·licitud de participació i el full de prelació s'hauran de presentar d'acord amb els models que es poden obtenir telemàticament a l'adreça d'internet http://www.municat.net/.

 7. Els requisits exigits i també els mèrits s'hauran de reunir a la data de publicació conjunta de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  —4 Requisits del coneixement de la llengua catalana (Decret 14/1994, de 8 de febrer, modificat pel Decret 161/2002, d'11 de juny)

 8. El personal funcionari que concursi acreditarà el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o els títols equivalents que s'esmenten a l'annex del Decret 14/1994, modificat pel Decret 161/2002, d'11 de juny.

 9. En cas que alguna persona no tingui el certificat o el títol esmentat, el tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests coneixements.

  En aquest cas, els membres del tribunal estaran assessorats, si escau, per personal amb un títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.

  —5 Mèrits de determinació autonòmica (Decret 234/1994, de 13 de setembre, desplegat per l'Ordre de 5 de gener de 1995, i modificat pel Decret 74/1998, de 3 de març)

 10. Els mèrits corresponents al coneixement de les especialitats de l'organització territorial i de la normativa de Catalunya als quals, de conformitat amb el que estableix l'article 16.1 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, s'atribueix el 40% de la puntuació total possible en els concursos per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, són els següents:

  1. Experiència professional: consistent en el desenvolupament de funcions a l'Administració de la Generalitat de Catalunya o als ens locals d'aquest territori que impliquin el coneixement de les especialitats de l'organització territorial i de la normativa de Catalunya.

  2. Cursos de formació i perfeccionament: superats, homologats o reconeguts per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i que tinguin per objecte l'aprenentatge de les especialitats de l'organització territorial i de la normativa de Catalunya.

  3. Activitat docent: adreçada a l'ensenyament de les matèries sobre organització territorial, règim local, urbanisme i règim econòmic i financer dels ens locals, en cursos organitzats per la Generalitat o en col·laboració amb aquesta.

  4. Publicacions: en matèries relatives a les especialitats de l'organització territorial i de la normativa de Catalunya.

 11. Valoració de mèrits.

  La proporció que correspon a cadascun dels tipus de mèrits expressats a l'apartat anterior, dins el percentatge del 40% de la puntuació total possible assignat per a la valoració dels coneixements de les especialitats autonòmiques, és la següent:

  1. Experiència professional: fins al 30% del total de punts que en la puntuació total corresponguin al 40% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques.

  2. Cursos de formació i perfeccionament: fins a un 50% del total de punts que en la puntuació total corresponguin al 40% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques, segons el nivell acadèmic del curs.

  3. Activitat docent: fins a un 10% del total de punts que en la puntuació total corresponguin al 40% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques.

  4. Publicacions: fins a un 10% del total de punts que en la puntuació total corresponguin al 40% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques.

 12. Regles per a la puntuació dels mèrits

  1. Experiència professional: els serveis prestats es valoraran de la forma següent:

   Serveis prestats en llocs de treball del mateix grup de personal funcionari o superior que el corresponent a la subescala a la qual es concursa: 0,2 punts/mes.

   Serveis prestats en llocs de treball assignats al grup de personal funcionari immediatament inferior al de la subescala a la qual es concursa quan es tracti de la provisió de llocs de la subescala de secretaria o d'intervenció tresoreria: 0,1 punts/mes.

   Serveis prestats en llocs de treball assignats a grups inferiors, no inclosos al paràgraf anterior, en què s'hagin exercit de manera accidental funcions reservades a la subescala a la qual es concursa: 0,05 punts/mes.

  2. Cursos de formació i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR