Convenio colectivo - Nestlé Waters España SA (Centre de Treball d'Arbúcies), Gerona

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2006
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4363 de 14/04/2005

RESOLUCIÓ

TRI/994/2005, de 25 de febrer, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Nestlé Waters España, SA, d'Arbúcies, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 1700111).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Nestlé Waters España, SA, d'Arbúcies, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 22 d'octubre de 2004, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Nestlé Waters España, SA, d'Arbúcies, per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 1700111) al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 25 de febrer de 2005

Núria Arnay i Bosch

Directora dels Serveis Territorials

en Girona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Nestlé Waters España, SA, centre de treball d'Arbúcies, per als anys 2004-2006

Capítol 1

Àmbit d'aplicació del Conveni

Article 1

Àmbit personal i temporal

El present Conveni regula les condicions econòmiques, socials i de treball entre l'empresa Nestlé Waters España, SA, i els treballadors del seu centre de treball a la planta embotelladora situada al terme municipal d'Arbúcies.

El present Conveni és d'aplicació des de l'1 de gener de 2004 i la seva vigència s'estén fins al 31 de desembre de 2006. El contingut del present Conveni continua vigent fins a la signatura del següent.

El present Conveni s'ha d'entendre tàcitament prorrogat any rere any mentre sigui formalment denunciat per alguna de les parts.

La denúncia de les clàusules pactades s'ha d'exercitar amb una antelació no inferior a 2 mesos respecte de la data de venciment assenyalada anteriorment o respecte de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 2

Exclusió d'altres convenis

El present Conveni substitueix en la seva totalitat, a tots els concertats anteriorment entre els representants de l'empresa Nestlé Waters España, SA, i els del seu personal de la planta embotelladora d'Arbúcies.

Durant la seva vigència no és d'aplicació en l'empresa cap altre Conveni que pogués homologar l'autoritat competent i afectar o referir-se a activitats o treballs realitzats en la planta embotelladora.

El règim retributiu pactat en el present Conveni, valorat en el conjunt de conceptes que s'hi estableixen i en el total anual, resulta superior en iguals circumstàncies a l'establert en la Reglamentació nacional de treball d'establiments balnearis i al Conveni col·lectiu sindical interprovincial d'embotelladores d'aigües minerals naturals, per la qual cosa el present Conveni substitueix íntegrament a aquests darrers.

Article 3

Modificacions, compensacions i absorcions

Les modificacions en matèria de condicions de treball econòmiques i no econòmiques, i en la representació sindical que pogués establir-se per llei, s'han d'entendre incorporades al present Conveni sempre que la seva regulació resulti més beneficiosa.

Les condicions econòmiques pactades, estimades en conjunt, compensen en la seva totalitat les que regien anteriorment, qualsevol que sigui la seva naturalesa i origen, i tant si es tracta de condicions econòmiques reglamentàries, convingudes, concedides unilateralment per l'empresa o establertes per precepte legal, conveni col·lectiu o qualsevol altre motiu.

En anàleg sentit, les condicions econòmiques d'aquest Conveni han d'absorbir i compensar, en còmput anual, les que en el futur poguessin establir-se per disposicions legals de caràcter general que impliquin variacions econòmiques en tots o en alguns dels conceptes retributius.

Les possibles millores econòmiques futures a què es refereix aquest paràgraf haurien de tenir eficàcia pràctica si, globalment considerades en el seu còmput anual, superessin els nivells econòmics generals establerts en aquest Conveni.

Article 4

Garantia personal

En cas que un treballador, en el moment d'entrar en vigor aquest Conveni, tingués reconegudes retribucions salarials fixes, que, considerades en el seu conjunt i en còmput anual, resultessin d'import superior a les que corresponguessin percebre per aplicació d'aquest Conveni, la persona interessada tindria dret que se li mantinguin i respectin, amb caràcter estrictament personal, les retribucions salarials fixes més favorables que hagués adquirit.

Quan en la interpretació del text del Conveni es presentin casos dubtosos, s'ha de reunir la Comissió Paritària per determinar sobre el cas concret, intentant aplicar la solució que sigui més favorable als treballadors, en aplicació del principi de in dubio pro operario.

En cas de discrepància en l'aplicació aquest principi, les parts es poden sotmetre a la decisió jurisdiccional.

Capítol 2

Condicions laborals

Article 5

Jornada laboral

La jornada laboral es distribueix de dilluns a divendres durant tot l'any, i la seva durada és de 8 hores amb la interrupció de 30 minuts per esmorzar, berenar o ressopó, per a tot el personal i durant tot l'any.

La jornada de treball en l'empresa es distribueix en 3 torns, que comprenen els horaris de 6 del matí a 14 h pel 1r, de 14 a 22 h pel 2n, i de 22 a 6 del matí pel 3r.

Canvi de torn: (veure acta annexa de data 22.10.04)

Tot el personal es compromet a realitzar el torn de treball que l'empresa li designi, així com a efectuar els canvis de torn que exigeixin les planificacions de treball, sempre seguint la normativa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l'acta de 07.09.2000, el personal administratiu i encarregats que treballin en jornada partida, els divendres ho fan fins a les 14.00 h i s'ha de quedar una persona de guàrdia per departament. Les hores del divendres a la tarda s'han de recuperar durant la setmana.

El còmput anual d'hores de treball és de 1.776.

Article 6

Vacances i dies festius

El temps de vacances és de 22 dies laborables a l'any per a tot el personal, o la part proporcional si no s'arriben als 12 mesos d'antiguitat a l'empresa.

Pel caràcter temporal de les activitats de l'empresa, aquesta no està obligada a donar vacances als seus treballadors durant les dates compreses entre el 15 de juny i el 15 de setembre encara que segons es desenvolupi la temporada, i sempre sota un acord previ, s'ha d'estudiar la possibilitat que es pugui gaudir d'un màxim de 10 dies laborables durant les dates esmentades.

Amb anterioritat al dia 1 de març, l'empresa ha de comunicar a tot el personal el pla de vacances.

Sota cap concepte, les vacances es poden compensar econòmicament.

En cas que, per qualsevol circumstància, l'empresa sol·licités al treballador que fraccionés les seves vacances, aquesta s'obliga a pagar, en concepte de borsa de vacances la quantitat de 130,40 euros.

En cas que l'empresa obligui un treballador a fer vacances en el període que coincideixi amb la nocturnitat rotativa, aquest té dret a cobrar aquesta nocturnitat.

Les festes de què ha de gaudir el personal són les assenyalades pel Calendari oficial de festes de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte els 2 dies festius que corresponen al municipi d'Arbúcies, tot i que aquests 2 dies quedarien...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR