decret 23 2005 22 febrer

8959 resultados para decret 23 2005 22 febrer

 • La protecció dels drets fonamentals contra la contaminació acústica en la jurisprudència contenciosa administrativa, civil I penal

  En la nostra societat, tecnològicament avançada i amb una notable densitat de població i un augment dels estàndards de qualitat de vida, el soroll és un problema cada cop més present, al qual la jurisprudència, tant en l’ordre contenciós administratiu com en el civil i en el penal, s’ha hagut d’enfrontar i donar resposta, seguint la línia fixada pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal...

  ... la Confederació Helvètica), de 19 de febrer de 1998 (Guerra i altres contra Itàlia), de 22 ... 2004 (assumpte Surugiu), de 6 de setembre de 2005 (Rouano Moercuende contra Espanya), de 2 de ... 119/2001, de 24 de maig; 16/2004, de 23 de febrer; 25/2004, de 26 de febrer, i 150/2011, ...139.2). Mitjançant el Reial decret 429/1993, de 26 de març, s’aprovà el ...
 • Una nova empenta per a l'ús social de la llengua catalana a les Illes Balears. L'avanç inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística

  Al llarg dels més de trenta anys d’autonomia balear el règim jurídic de la llengua catalana a les Illes Balears ha passat per diverses etapes d’evolució i millora -impulsades per les previsions estatutàries i per la Llei de normalització lingüística de 1986-, però, també, per moments de retrocessos i estancaments. Al llarg de la VIII Legislatura, el Govern de les Illes Balears impulsa un seguit...

  ...—materialitzat en la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 ...També resulta rellevant la Llei 1/1996, de 23 d’abril, de modificació de l’article 45 de a Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Llei de funció pública de la ...3 (2005), p. 40 i ss. 8 Sobre l’anàlisi d’aquest ... d’altres, per la seva rellevància, el Decret" 100/1990, de 29 de novembre, pel qual es regula l\xE2"...
 • Derecho y políticas ambientales en Catalunya
  ... de aguas, la del Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo ... Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001; el Acuerdo entre el Reino de ... de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de ...I el mateix cal dir del Reial decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual ... el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental ...
 • Vigente Decret pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. (Decret 23/2005, de 22 de febrer)
 • Balanç de la legislació lingüística de l'Estat espanyol 1979-2019

  La qüestió lingüística, en un territori plurilingüe com l'Estat espanyol, és tractada directament o indirecta en la normativa estatal que afecta diferents àmbits. Durant el període democràtic comprès entre 1979 i 2019, s'observa una evolució en el tractament d'aquest pluralisme lingüístic en sectors com l'ensenyament, l'Administració pública i de justícia, els mitjans de comunicació i el sector...

  ... La segona fou la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, la ... per la Sentència 14/2018, de 20 de febrer, en tant que el Tribunal considera que la llei ...Per exemple, el Reial decret 229/1981, de 5 de febrer, que introdueix ...ó de justícia i del Registre Civil; Llei 19/2005, de 14 de novembre). Ara bé, també trobem ... autònom; el Reial decret llei 4/2015, de 22 de març; el Reial decret legislatiu 5/2015, de ...
 • Dosier sobre la libertad de expresión en la era digital

  Aquest dossier té com a objectiu principal recollir recursos relacionats amb l'exercici de la llibertat d'expressió a través d'Internet i els seus diversos contextos digitals. Especialment en la darrera dècada, la normativa, la jurisprudència, els informes i la bibliografia han experimentat un creixement exponencial. Aquest document tracta de sintetitzar i recollir les principals aportacions en...

  ... Convenció Americana de Drets Humans , 22 de novembre de 1969. Article 13 (Llibertat de ... . Espanya. Llei orgànica 10/1995 , de 23 de novembre, del Codi penal. (BOE núm. 281 .... Rainie, Lee, i Anderson, Janna. (8 de febrer de 2017). Code-Dependent: Pros and Cons of the .... EUROCITIES. (2005). The European Charter of Rights of Citizen in .... Espanya. Reial Decret...
 • Dossier sobre la llibertat d'expressió a l'era digital

  Aquest dossier té com a objectiu principal recollir recursos relacionats amb l’exercici de la llibertat d’expressió a través d’Internet i els seus diversos contextos digitals. Especialment en la darrera dècada, la normativa, la jurisprudència, els informes i la bibliografia han experimentat un creixement exponencial. Aquest document tracta de sintetitzar i recollir les principals aportacions en...

  ... Convenció Americana de Drets Humans , 22 de novembre de 1969. Article 13 (Llibertat de ... . Espanya. Llei orgànica 10/1995 , de 23 de novembre, del Codi penal. (BOE núm. 281 .... Rainie, Lee, i Anderson, Janna. (8 de febrer de 2017). Code-Dependent: Pros and Cons of the .... EUROCITIES. (2005). The European Charter of Rights of Citizen in .... Espanya. Reial Decret...
 • La llengua catalana al Principat després de quaranta anys d'autonomia política. Un balanç des de la perspectiva jurídica

  La reforma de l’Estatut amplià la regulació lingüística en el context de l’objectiu de millora de l’autogovern, tot i no comportar una innovació especial en l’estatus jurídic de les llengües i en el catàleg de drets i deures ja presents a la legislació lingüística i sectorial. Amb tot, cal reconèixer que l’Estatut dotà les garanties legals preexistents de major rang, tutela i estabilitat. La STC 3

  ...207-1, 9 de febrer de 2018, p. 1), presentada pel Grup Parlamentari ... fer esment de la Llei autonòmica 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià ...22 Pel que fa a la llei reguladora del sector ... a diferents lleis sectorials com la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de l’audiovisual de ...Sobre això mateix, l’article 42 del Decret" legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s\xE2\x80"...
 • Dossier sobre transparència i bon govern

  Aquest dossier presenta una selecció de materials en matèria de transparència i bon govern. Atès el volum que té en l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull pretén aportar valor no per la simple recopilació quantitativa sinó pel fet de compartir una perspectiva d’anàlisi que permeti al lector aproximar-se o bé aprofundir aquesta matèria. El recull té vuit apartats, cadascun...

  .... • Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre , pel qual ... . • Decret llei 1/2017, de 14 de febrer , pel qual es crea i regula el Registre de grups .... • Decret 169/2014, de 23 de desembre , pel qual es crea la Comissió ... Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 22 d’abril de 2010. . Diputació foral de ... Empirics and Policy Applications: MPRA, 2005. . kosaCk, Stephen; Fung, Archon. «Does ...
 • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
  ...ó introduïda per la Sentència de 19 de febrer de 2013 -analitzada en la crònica anterior-, en ... del TSJC que va avalar el precepte del Decret de la Generalitat 155/2010, que atribueix als ... 14 de març, 8 i 9 d’abril, 17 de juny, 17 i 23 de setembre, 28 i 30 d’octubre i 4 de desembre ... d’habilitació estatal (STS d’1, 16 i 22 de juliol de 2014). Com ja havia passat en ... (per l’aplicació de la Llei 12/2005), però que encara genera algun expedient, és la ...
 • La protecció de la llengua catalana per la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries: una mirada als disset anys de l'entrada en vigor a l'Estat espanyol (CA-EN)

  Aquest treball intenta avaluar l’experiència de disset anys en vigència de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries a l’Estat espanyol. El punt de partida és el complex procediment parlamentari de l’autorització de les Corts Generals perquè el Govern la ratifiqui. Destaca les dificultats i tensions polítiques que desperta la qüestió de la diversitat lingüística a Espanya, l’absènc

  ...Josep Piqué i Camps–, és de 2 de febrer de 2001, va ser dipositat davant el secretari ... de l’Estat espanyol es va presentar el 23 de setembre de 2002. 15 El primer informe del itè d’Experts va ser del 8 d’abril de 2005, 16 i el 21 de setembre de 2005 el Comitè de ...22 mentre que les recomanacions del Comitè de ...ànica, ordinària, estatal, autonòmica, decret llei, decret, etc.–, es pugui oposar a la Carta ...
 • Dossier sobre l'impacte de la crisi econòmica en l'Administració pública

  Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de l’impacte de la darrera crisi econòmica en les administracions públiques. A partir d’una perspectiva eminentment juridicoadministrativa, la selecció s’ha realitzat sense pretensió d’exhaustivitat, amb la voluntat d’incloure el màxim nombre d’enfocaments possible, atenent fonamentalment a fonts estatals i...

  ... Monetària, signat a Brussel·les el 2 de febrer de 2012 . . c) Mecanisme Europeu ... Financera, fet a Brussel·les i Madrid el 23 de juliol de 2012, i Acord Marc d’Assistència .... a) Sistema financer . • Reial decret llei 5/2008, de 3 d’octubre , pel qual ...ó de valors, i el Reial decret llei 5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a ..., de 10 d’octubre , de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal. Completa les ...
 • Soroll, drets i tribunals: una visió transversal. La protecció en l'àmbit internacional i constitucional

  La necessitat de protegir la persona davant del soroll ha motivat l’articulació de tota una sèrie d’instruments de protecció, tant en l’àmbit internacional (sobretot amb la tasca efectuada pel Tribunal Europeu de Drets Humans) com en l’ordenament intern, amb la recepció d’aquesta jurisprudencia pel Tribunal Constitucional espanyol. Com que el soroll constitueix un problema multifactorial (amb una

  ...Avaluació cega: 22.07.2015 i 6.08.2015. Data d’acceptació de la ...febrer de 1998 –assumpte Guerra i altres contra ... 2004 (assumpte Surugiu), de 6 de setembre de 2005 (Rouano Moercuende contra Espanya), de 2 de ...23 . Com afirma la professora Noemí García ...Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els ...
 • Dossier sobre l'Administració pública i la cura de les persones

  Aquest dossier recull una sèrie de recursos relatius a les principals polítiques, mesures i accions socials dutes a terme (o camí de dur-se a terme) per part de l'Administració abans o arran de la COVID-19 a fi d'atendre les necessitats de la ciutadania en general o de certs col·lectius en particular, sobretot d'aquells que es troben en situacions especialment fràgils i/o en risc d'exclusió...

  ... Reglament (UE) 2021/241 , de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de ... Llei orgànica 3/2007, de 22 de març , per a la igualtat efectiva de dones i homes. (BOE, núm. 71, 23/03/2007). [Coneguda com a “Llei ]. . Reial decret 615/2007, d’11 de maig , pel qual es regula la ...126, 27/5/2015, p. 45322-45327). . Llei 4/2005, de 28 d’octubre , de salari social bàsic. ...
 • Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2016)
  ...19, de 22 de enero de 2016). . . RCDA Vol. VII Núm. 1 ... deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la ... lo establecido en el Reglamento (CE) 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre, relativo al ... una norma amb rang de llei, el Reial decret llei 1/2016, de 15 d’abril, pel qual es ... Garanties Estatutàries 1/2016, de 25 de febrer, sobre el Reial decret 1007/2015, de 6 de ...
 • Al voltant de quaranta anys d'oficialitat i d'usos institucionals de les llengües pròpies de les comunitats autònomes

  En les darreres quatre dècades s'han implantat i desenvolupat en sis de les disset comunitats autònomes diversos règims de cooficialitat lingüística que han permès un ús generalitzat, i fins i tot preponderant, de les llengües pròpies d'aquests territoris per part de les administracions autonòmiques i locals, que ha estat compatible amb un respecte generalitzat del marc normatiu als drets...

  ... de subjecció especial (STC 337/1994, de 23 de desembre, i 31/2010, de 28 de juny). . Doncs ... com els de les STC 46/1991, de 28 de febrer, i 337/1994, ja esmentada. En aquesta darrera, ..., en els articles 12, 15, 19 i 23 del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les ... oposar a l’article 53 de la Directiva 2005/36/CE en la seva redacció actual, 22 precepte ...
 • Balanç de la jurisprudència del Tribunal Suprem 1979-2019

  Aquest text recull les principals novetats jurisprudencials del Tribunal Suprem en matèria de dret lingüístic que s'han produït els últims 40 anys

  ... les cròniques trobem la STS de 9 de febrer de 1984 , que enjudicia una ordre de la ... de la Llei de normalització i del decret de desplegament, en essència, en els termes .... Les STS de 23 i de 28 d’abril de 2015 tanquen el cicle ...Només l’article 22.4 del Codi civil estableix, per als residents ... STS de 17 de maig i de 25 d’octubre de 2005 , que no anul·la la subvenció de dues ...
 • Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública

  Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...

  .../1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de ... . Reial decret 919/2014, de 31 d’octubre , pel qual .... Llei foral 12/2019, de 22 de març , de participació democràtica a ... Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 , relativa a l’adjudicació de ...Madrid: Civitas. . Black, Julia. (2005). The emergence of risk-based regulation and the ...
 • La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic

  La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons per les quals ha decidit donar una determinada configuració a l’ordenació d’un territori. Es tracta d’un element que ha de formar part de la majoria d’instruments de planejament des de finals del segle XIX ençà, encara que no ha estat fins la dècada del 1970 que, amb una importància creixent, la...

  ...22238-22274). . • TRLS 2008: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual ...103232-103290). . • TRLUC 2005: Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel ...ón de la Ley de Ensanche de las poblaciones de 22 de diciembre de 1876 , aprovat per un Reial t de 19 de febrer de 1877 15 després que la Llei d’eixample del ...23 En efecte, l’art. 5 a) d’aquest Reglament ...
 • Transparència, integritat i grups d'interès. Deu lliçons apreses de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

  Els grups d’interès han de desenvolupar la seva activitat davant les administracions públiques amb transparència i garantint la integritat tant dels servidors públics com dels mateixos grups d’interès, com també la igualtat en el seu accés a les institucions públiques, perquè aquesta activitat pugui tenir un impacte positiu en la presa de decisions públiques i l’elaboració de normes i, en general,

  ... per la disposició derogatòria del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer. . 17 Article 47 ...22 No obstant això, al nostre entendre, al marge de ...23 No podem desconèixer que «los sindicatos de ... Sentència del Tribunal Constitucional 281/2005, de 7 de novembre, «los sindicatos, al igual que ...
 • Dues dècades de negociacions a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per resoldre controvèrsies competencials per la via de l'article 33.2 de la LOTC. Anàlisi, balanç i perspectives de futur

  La reforma aplicada l’any 2000 a la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, mitjançant la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, va modificar l’article 33 de la LOTC per introduir una via de negociació bilateral entre el Govern de l’Estat i els diferents governs autonòmics, prèvia a l’eventual interposició de recursos d’inconstitucionalitat per les parts contra normes -est

  ...Data d’acceptació de la versió inal: 23.05.2021. . Citació recomanada : Digón Martín, ...ó escaient ( Resolució EXI/2370/2020, de 22 de setembre , DOGC núm. 8242, 7/10/2020) i de ...ó de Conlictes en relació amb el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents ... 20 El Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció ... un primer període —entre el 2000 i el 2005— en el qual només es va fer servir aquest ...
 • Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares (Primer semestre 2016)
  ... Ibiza y Formentera, aprobado por Decreto 132/2005, de 23 de diciembre (publicado en el BOIB, núm. ... de sa Talaia, aprobadas definitivamente el 22 de mayo de 1986 (texto refundido publicado en el ... Illes Balears (número 061/2016), de 9 de febrer de 2016 (Id. Cendoj: 07040330012016100067, núm. ... d’Eivissa i Formentera, aprovat pel Decret 132/2005, de 23 de desembre (publicat en el BOIB ...
 • Autonomía y legislación durante la segunda república en Cataluña
  ... entre el 6 d’octubre de 1934 i el 19 de febrer darrer. .  (20) Llei referent a la votació ....  (22) Llei relativa al nomenament d’una Comissió ....  (23) Llei facultant els Ajuntaments dels municipis ...í dijo: « Tots vosaltres sabeu que per decret del Govern anterior va ser creada una Comissió ... catalán (15-IX-1932)», en Ramírez, 2005: 149-161. . 21 Maspons, 1932 (reedición ...
 • Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2017

  El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) durant el primer semestre de 2017.

  ... amb resposta escrita presentada el 17 de febrer de 2017 pel diputat Fernández Bello publicada al ... i Esport, així com l’Ordre HFP/276/2017, de 22 de març, per la qual s’estableixen les bases ...D-20 de 23 de setembre de 2017 . La resposta consta ... és el cas, a tall d’exemple, del Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s’aprova el ... 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions ...
 • Balanç de la legislació i la jurisprudència del País Valencià 1979-2019

  Aquest text recull les principals fites legislatives i jurisprudencials en matèria de dret lingüístic que s'han produït durant els últims 40 anys en el País Valencià. Els criteris de selecció que hem seguit han estat, de forma indistinta, el caràcter innovador de la disposició o sentència de què es tracta, la seua rellevància intrínseca o bé, la controvèrsia social generada

  ...202, de 23 d’agost ) por el que se regula la ... Curiosament, segons aquest Reial decret, “el Ministerio de Educación asume como ... s’hi publicaren l’Ordre de 3 de febrer de 1983 (DOGV núm. 93, de 5 de febrer) ...280, de 22 d’agost) de la Conselleria de Cultura, ...158/2005, d’11 de febrer de 2005; Sentència del ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR