DECRET 166/2009, de 27 d'octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

Fecha de Entrada en Vigor 3 de Noviembre de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyDecret

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET

166/2009, de 27 d'octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

L'article 141 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos, si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, entre altres matèries, la regulació de les empreses dedicades a la gestió, l'explotació i la pràctica d'aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, té per objecte regular, en l'àmbit territorial de Catalunya, totes les activitats relatives a casinos, jocs i apostes; s'inclouen dins d'aquest àmbit les empreses dedicades a la gestió i a l'explotació de jocs i d'apostes, a la fabricació de materials de joc i a activitats connexes.

La disposició final tercera de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, habilita expressament el Govern perquè dicti les disposicions que calen per desplegar aquesta Llei.

Mitjançant el Decret 23/2005, de 22 de febrer, es va aprovar el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. Cal modificar aquest Reglament en determinats aspectes amb la finalitat de recollir, entre d'altres, criteris que promoguin la igualtat real i efectiva entre homes i dones i la no-discriminació directa o indirecta per raó de sexe en les imatges, els símbols i els missatges que apareixen en els jocs de les màquines recreatives i d'atzar, en el moble mateix i en la serigrafia.

Un altre aspecte que cal modificar és el relatiu a la manera en què s'ha de donar a conèixer als i les menors de 18 anys la prohibició d'utilització de les màquines tipus B i el fet que el seu ús pot crear addicció. Igualment, cal adequar el Reglament per tal d'introduir la possible addicció al joc de l'ús no responsable de les màquines tipus C. Aquestes modificacions estan lligades a les polítiques socials de la Generalitat de foment del joc responsable que promouen la pràctica informada dels jocs d'atzar establint mesures que minimitzin els possibles efectes negatius del joc.

D'altra banda, l'article 26.6 del Reglament esmentat computa les màquines tipus B o recreatives amb premi, o tipus C o d'atzar, en les quals puguin intervenir dues persones jugadores o més, tantes màquines...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR