ORDRE BEF/16/2003, de 9 de gener, per la qual es regula el procediment de valoració de l'exercici del càrrec de director/a dels centres de formació d'adults de titularitat del Departament de Benestar i Família.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència de la Generalitat
Rango de LeyOrdre

ORDRE BEF/16/2003, de 9 de gener, per la qual es regula el procediment de valoració de l'exercici del càrrec de director/a dels centres de formació d'adults de titularitat del Departament de Benestar i Família.

El Decret 11/2003, de 8 de gener, de consolidació personal de part del complement retributiu específic per a l'exercici del càrrec de director/a en els centres de formació d'adults de titularitat del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya disposa a l'article 4 que aquest Departament establirà el procediment de valoració de l'exercici del càrrec de director/a, i determinarà l'òrgan competent per declarar el dret a la consolidació personal de part del complement retributiu específic per a l'exercici del càrrec de director/a.

És per això que, a proposta de la Direcció General de Formació d'Adults, un cop efectuat el tràmit sindical corresponent, vist el dictamen del Consell Escolar i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Ordeno:

Article 1

Als efectes del que preveu el Decret 11/2003, de 8 de gener, els/les directors/es de centres de formació d'adults de titularitat del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya nomenats d'acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents, seran valorats per l'exercici del càrrec quan hagin completat algun o alguns dels períodes de mandat previstos en l'article 24 de la Llei esmentada.

Article 2

En el procés de valoració es diferenciarà entre els/les directors/es de centres docents públics que siguin nomenats/des per a un nou període de mandat quan finalitzi el període anterior, i els/les directors/es que no continuïn exercint aquesta responsabilitat.

El nomenament per a un nou període de mandat té la consideració de valoració positiva de l'exercici del càrrec de director/a de centre docent públic durant el període precedent.

Els/les directors/es que no continuïn exercint aquest càrrec, per tal de ser valorats, hauran d'elaborar una memòria sobre l'actuació realitzada en el mandat finalitzat, la qual lliuraran en el termini de tres mesos des de la finalització del mandat, a la Direcció General de Formació d'Adults.

Article 3

3.1 La valoració de l'exercici del càrrec de director/a que preveu l'article anterior la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR