REIAL DECRET 753/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyReial Decret

REIAL DECRET

753/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, atribueix a la Generalitat en l'article 9.10, la competència exclusiva en matèria de monts, aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, sens perjudici de la competència de l'Estat per dictar la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, monts, aprofitaments forestals i vies pecuàries.

Així mateix, pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis i els mitjans corresponents en matèria de conservació de la natura.

Cal ara completar els traspassos aprovats al seu dia, ampliant els mitjans traspassats en matèria de conservació de la natura.

La Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de procedir a l'esmentada ampliació de mitjans traspassats, va adoptar el corresponent acord a la sessió del Ple del dia 29 de maig de 2006, que ha d'ésser aprovat pel govern mitjançant un reial decret.

En compliment del que disposa la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d'Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió del dia 16 de juny de 2006,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord, adoptat el 29 de maig de 2006 pel Ple de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats pels reials decrets 1950/1980, i 1555/1994, a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els béns, drets i obligacions corresponents, en els termes que resulten del propi acord i de les relacions annexes.

Article 3

L'ampliació de mitjans a què es refereix el present Reial decret tindrà efectivitat a partir de la data assenyalada a l'acord de l'esmentada Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Medi Ambient produeixi, fins a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, si és el cas, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l'adopció de l'acord, fins a la seva entrada en vigor.

Disposició final única

El present Reial decret es publicarà simultàniament al BOE i al DOGC, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació.

Madrid, 16 de juny de 2006

Juan Carlos R.

Jordi Sevilla Segura

Ministre d'Administracions Públiques

Acord

de traspàs sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen

Que en el Ple de la Comissió Mixta del dia 29 de maig de 2006, es va adoptar un acord sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, en matèria de conservació de la natura, en els termes que a continuació s'expressen:

 1. Normes estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació de mitjans traspassats

  L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, al seu article 9, punt 10, estableix la competència exclusiva de la Generalitat, en matèria de monts, aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, sens perjudici de la competència de l'Estat per dictar la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, monts, aprofitaments forestals i vies pecuàries.

  Així mateix, pels reials decrets 1950/1980, de 31 de juliol, i 1555/1994, de 8 de juliol, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya els serveis i els mitjans corresponents en matèria de conservació de la natura.

  Sobre la base d'aquestes previsions estatutàries i legals, cal completar el traspàs aprovat al seu moment, ampliant els mitjans traspassats en matèria de conservació de la natura a la Generalitat de Catalunya.

 2. Béns, drets i obligacions que s'amplien

  Es traspassa la titularitat de les finques de l'Estat a Catalunya, que es detallen a la relació adjunta número 1.

 3. Documentació i expedients dels mitjans que s'amplien

  El lliurament de la documentació i els expedients dels mitjans que s'amplien es farà en el termini d'un mes des de la publicació del reial decret pel qual s'aprova aquest acord.

 4. Data d'efectivitat

  L'ampliació dels mitjans objecte d'aquest acord serà efectiva a partir del dia 1 de juliol de 2006.

  I perquè així consti, expedim el present certificat a Madrid el dia 29 de maig de 2006.

  Els secretaris de la Comissió Mixta

  Pilar Andrés Vitoria

  Jaume Vilalta i Vilella

  Relació núm. 1

  Béns que es traspassen

  Nom i ús: Linx

  Adreça: Esterri d'Àneu. Lleida

  Titularitat: Estatal

  Superfície: 1 Hectàrea, 55 àrees i 88 centiàrees

  Observacions: Escriptura de compravenda de 2-12-1971. Inscrita en el registre de la propietat de Sort el dia 10.2.1972 a nom del Servei de Pesca Continental, Caça i Parcs Nacionals.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR