DECRET 225/1998, de 30 de juliol, d'aprovació del traspàs dels serveis socials d'atenció primària a l'Ajuntament de Granollers.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 225/1998, de 30 de juliol, d'aprovació del traspàs dels serveis socials d'atenció primària a l'Ajuntament de Granollers. La Llei 4/1994, de 20 d'abril, d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials, integrada posteriorment en el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, efectua una ordenació del sistema català de serveis socials que racionalitza l'estructura administrativa i la gestió territorial dels serveis i les prestacions, amb l'articulació de la Xarxa bàsica de serveis de responsabilitat pública, mitjançant una sectorització territorial fonamentada en la comarca, amb especial consideració dels municipis de més de vint mil habitants. D'aquesta manera es pretén aconseguir una descentralització gradual de recursos i serveis en les comarques i els municipis. La disposició addicional 2 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol; 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, estableix que els traspassos previstos es facin efectius mitjançant una comissió paritària que ha d'acordar el traspàs de la gestió dels serveis i dels mitjans personals i econòmics en el termini de dos anys, d'acord amb els criteris de finançament i nivell de cobertura vigents en el moment d'efectuar-los. El Decret 128/1995, de 24 de març, estableix les comissions paritàries i regula la seva composició i funcions, i concreta, a més, el contingut dels acords de traspassos. La Comissió paritària entre l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya, constituïda el 8 d'octubre de 1996, ha adoptat, en la sessió de 12 de maig de 1998, l'Acord de traspàs de serveis socials d'atenció primària, que eleva al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació tal com preveu l'article 2 del Decret 128/1995. El traspàs a l'Ajuntament de la gestió dels serveis socials d'atenció primària de la Xarxa bàsica de responsabilitat pública de titularitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i dels corresponents mitjans personals, materials i econòmics s'insereix en el marc normatiu establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, a l'article 26.1.c); per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, als articles 63.2.k) i 64, i més concretament, en l'atribució de competències que efectua l'article 27 del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR