Notificacions de transmissions patrimonials i successions

Sección4.- Anuncis
EmisorAgència Tributària de Les Illes Balears

Notificacions de transmissions patrimonials i successions De conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració Tributaria, es posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els actes que, el nombre d'expedient, interessat, import i procediment dels quals es relacionen a continuació:

Liquidacions complementàries de l'imposto sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i donacions Nº de expedient n.i.f. subjecte passiu import MTAU 14100 2008 007281 X8363397E Dura Ionel 73,08

MTAU 14100 2008 006559 43042640A Martin Cordoba Jesus 67,96

MTAU 14100 2008 010064 44962438Z Zuasti Sanchez Elisa 87,97

MTAU 14100 2008 004573 X3090975M Seddik Yassine 80,90

MTPA 14100 2007 049347 43048691M Martorell Pericas Jaime 515,34

MTAU 14100 2008 006556 47632547F Garcia Perez Ruben 307,19

MTAU 14100 2007 033731 X2836324X Glinka Jaroslaw 715,71

MTAU 14100 2007 034587 43114541Y Martinez Duran Francisco Javier 120,01

MTPA 14100 2008 016760 43080135P Lopez Lopez Oscar 1.202,30

MTAU 14100 2008 002378 43071813N Cruz Moreno Jeronimo 40,84

MTAU 14100 2008 007955 48866736Q Espejo Arjoma Felix 104,08

MTAU 14100 2008 003376 43155535Z Lopez Hernandez David 76,62

MTPA 14100 2007 033311 43119521H Colom Sastre Francisco 313,57

MTPA 14100 2008 029061 X9839306K Nenov Stefan Ing 99,65

MTPA 14100 2007 047494 X8890502J Eldridge Colin Byard 224,44

MTPA 14100 2007 047494 X8890502J Eldridge Colin Byard 367,92

MTPA 14100 2007 060870...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR