ORDRE SLT/337/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les tarifes màximes, per a l'any 2004, dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i altres trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

ORDRE SLT/337/2004, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les tarifes m‡ximes, per a l'any 2004, dels serveis d'atenciÛ integral a l'acondropl‡sia, altres displ‡sies i altres trastorns del creixement que contracti el Servei Catal‡ de laSalut.

L'article 8 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contractaciÛ de serveis sanitaris del Servei Catal‡ de la Salut (DOGC n˙m. 2445, de 31.7.1997), estableix que el sistema de pagament dels contractes de gestiÛ dels serveis i activitats complementaris que contracti el Servei Catal‡ de la Salut ser‡ determinat per l'establiment d'una tarifa m‡xima en els plecs de cl‡usules administratives particulars que regeixen la contractaciÛ d'aquests serveis i activitats.

D'altra banda, l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenaciÛ sanit‡ria de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competËncia per aprovar els preus i les tarifes per a la prestaciÛ i la concertaciÛ de serveis, aixÌ com la seva modificaciÛ i revisiÛ. En aquest sentit, l'article 8.2 del Decret 345/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula l'establiment dels convenis i els contractes de gestiÛ de serveis sanitaris en l'‡mbit del Servei Catal‡ de la Salut (DOGC n˙m. 3542, de 28.12.2001), disposa que una ordre de la persona titular del Departament de Salut, dictada a proposta del Consell de DirecciÛ del Servei Catal‡ de la Salut, ha d'establir les tarifes que regiranla prestaciÛ dels diferents serveis.

Els contractes administratius que el Servei Catal‡ de la Salut ha adjudicat per a la gestiÛ dels serveis d'atenciÛ integral a l'acondropl‡sia, altres displ‡sies i altres trastorns del creixement estableixen que,en cas de prÚrroga, les tarifes s'actualitzaran en el mateix percentatge en quË s'incrementin les tarifes m‡ximes establertes per ordre del Departament de Salut.

Per tot aixÚ, a proposta Consell de DirecciÛ del Servei Catal‡ de la Salut, i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenaciÛ sanit‡ria de Catalunya,

Ordeno:

Article ˙nic

S'estableixen per a l'any 2004 les tarifes m‡ximes dels serveis d'acondropl‡sia que contracti el Servei Catal‡ de la Salut, les quals s'indiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

DisposiciÛ addicional

⁄nica

S'incrementa un 3% les tarifes dels contractes adjudicats pel Servei Catal‡ de la Salut per a la prestaciÛ dels serveis d'atenciÛ integral a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR