Resolució del vicepresident del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió d’una beca CBEuropa 2015 per a la formació pràctica de joves titulats universitaris a l’oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les, com també l’aprovació de la convocatòria corresponent

SecciónIII. Altres disposicions i actes administratius
EmisorCONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA
Rango de LeyResolució

El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats que en depenen i, en particular, la disposició addicional primera.

Els Estatuts del Centre Balears Europa disposen que l’objecte del consorci és l’impuls, l’organització i la coordinació d’activitats relacionades amb l’àmbit de la Unió Europea i que, per acomplir-lo, el Centre té entre les seves finalitats atorgar ajuts i beques.

Fent ús de les competències que m’atribueix la Resolució del president del Consorci Centre Balears Europa de 4 de maig de 2015 per la qual es deleguen competències en la Vicepresidència d’Afers Europeus del Consorci Centre Balears Europa, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la convocatòria que ha de regir la concessió d’una beca CBEuropa 2015 per a la formació pràctica de joves titulats universitaris a l’oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les corresponent al període de l’1 de setembre de 2015 a l’1 de setembre de 2016, i les bases que figuren en l’annex.

Segon. Establir el termini de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a 15 dies després de la publicació en el BOIB.

Tercer. Autoritzar una despesa per un import màxim de 15.400 euros. Aquest import es distribueix en les anualitats següents: un màxim de 5.133 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2015 (reserva pressupostària ref. 43/2013), un import màxim de 10.267,00 euros del pressupost de l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària 659 Becaris de l’Àrea d’Informació, Divulgació i Formació.

Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR