RESOLUCIÓ de l'Ajuntament de Castelldefels, sobre provisió de places.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorAjuntaments
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

de l'Ajuntament de Castelldefels, sobre provisió de places.

Resolució del Regidor delegat d'Hisenda.

En compliment del que disposa la Base Quarta de les Generals que regeixen el concurs oposició lliure i entrevista personal, per a la provisió, amb caràcter laboral permanent, de dues places d'Auxiliar Animador, grup D, amb adscripció al lloc de treball de suport operatiu monitor, aprovades pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2000 (DOGC núm. 3258 del 3.11.2000), modificades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 31 de maig de 2001 (DOGC núm.3481 del 27.09.2001) i la convocatòria específica corresponent publicada en el DOGC núm. 3809, del 28.01.2003.

RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives de l'esmentat concurs oposició, la qual es relaciona a continuació.

ASPIRANTS ADMESSOS:

COGNOMS I NOM

Dni

ALGORA ORTIZ, ESTHER

51330200L

AMELLER FERRETJANS, GUSTAVO

38468427F

FERNANDEZ AVALOS, ANA ISABEL

33964272B

GALLEGO GONZALEZ, DAVID

38124027

GALLEGO LOPEZ, NURIA

33962662B

GUTIERREZ GONGORA,REBECA

46760144V

HERRERA DELGADO, RAFAEL

47614273H

JARQUE BARRERA, RAUL

47601806V

LATORRE RODRIGUEZ, Mª DEL MAR

33415379J

MONTES ARCE, JUAN FRANCISCO

33960764E

OLALLA GRACIA, JOSE VICENTE

22212155Q

PEDREGAL PIMENTEL, D.VICTORIA

33967574R

PUJALS GUTIERREZ, MARIA FE

35093436J

SOLLA FUNDIN, SILVIA

44415595L

SUAREZ VALENZUELA, EVA

38560361X

URBAN BALLESTEROS, MªANGELES

44416684G

VIADER VALLS, NEUS

43539034B

VILLEGAS URBANO, MAITE

46664201F

ASPIRANTS EXCLOSOS:

44191108N

DOMINGUEZ MARTIN, YOLANDA

Presentació fora de termini

37385956P

RUIZ PEREZ, JOSE ANGEL

No presenta la titulació en forma

Els aspirants que hagin estat omesos disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de la publicació de la present Resolució en el DOGC, per subsanar els defectes que hagin motivat llur omissió.

Finalitzat el termini de reclamacions, el Regidor de Règim Interior aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, la qual serà publicada al Tauler d'Edictes de la Corporació. No obstant, si no es presentés cap reclamació contra la llista provisional, aquesta serà elevada a definitiva, sense necessitat de cap publicació ulterior.

La resta d'anuncis es farà al tauler d'edictes de la Corporació.

Segon.- Nomenar el Tribunal Qualificador següent:

President Titular: Antonio Padilla Reche. President suplent: Antonio Serratosa Serdà.

Secretari Titular: Josep A. Andrés Hernández...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR