REIAL DECRET 3168/1982, de 15 d'octubre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme.

SecciónDiversos
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, en el seu article 9.12, assigna a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en matèria de Turisme, sens perjudici de les competències reservades a l'Estat per la Constitució.

En conseqüència, és procedent traspassar a la Comunitat Autònoma els serveis de l'Estat en matèria de Turisme.

La Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut ha procedit a concretar els corresponents serveis de l'Estat que han d'ésser objecte de traspàs a la Generalitat, i ha adoptat respecte a això l'oportú acord en la seva sessió del Ple celebrat el 29 de setembre de 1982.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria 6.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a proposta dels Ministres de Transportes, Turismo y Comunicaciones i d'Administración Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres del dia 15 d'octubre de 1982,

Disposo:

Article primer

- S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta

prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya pel qual es concreten els serveis i funcions que han d'ésser objecte de traspàs a la Generalitat en matèria de Turisme, adoptat pel Ple de l'esmentada Comissió en la seva sessió del 20 de setembre de 1982 i que es transcriuen com a annex del present Reial Decret.

Article segon

- En conseqüència queden traspassats a la

Generalitat de Catalunya els serveis i funcions que es detallen en l'esmentat Acord de la Comissió Mixta, en els termes i amb les condicions que s'hi especifiquen i que resulten del text de l'Acord.

Article tercer

- Aquests traspassos seran efectius a partir

de la data assenyalada a l'Acord de la Comissió Mixta.

Article quart

- Aquest Reial Decret serà publicat

simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat, i adquirirà vigència a partir de la seva publicació.

Madrid, 15 d'octubre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidència del Gobierno, Matías Rodríguez Inciarte.

ACORD DE LA COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES

Gonzalo Puebla de Diego i Jaume Vilalta i Vilella, Secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que en el Ple de la Comissió Mixta celebrat el 20 de setembre de 1982 s'acordà el traspàs a la Generalitat dels Serveis de Turisme, en els termes que es reprodueixen a continuació:

  1. Competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en el seu article 9.12 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de Turisme. Aquesta exercirà l'esmentada competència sense altres limitacions que les facultats reservades a l'Estat en la Constitució. Conformement amb el que estableix la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat ha assumit ja amb caràcter definitiu i automàtic i sense solució de continuïtat els serveis que li foren transferits en aquesta matèria pel Reial Decret 2115/1978, de 26 de juliol.

  2. Designació amb llur denominació, organització i funcions dels serveis i institucions que es traspassen. La Generalitat de Catalunya, en l'àmbit del seu territori, assumeix les funcions i serveis de l'Administració Central en matèria de Turisme corresponents a la competència descrita a l'apartat anterior, paràgraf 1, amb les particularitats que s'assenyalen a continuació: 1. Agències de viatges: La Generalitat concedirà i revocarà, si s'escau, el títol-llicència de les Agències de Viatges amb seu social a Catalunya, i a aquest efecte establirà el corresponent Registre i expedirà les certificacions de concessió de títol-llicència i de constitució de fiances. La Generalitat aplicarà a les Agències de Viatges a les quals es refereix el paràgraf anterior i que operin fora del seu àmbit territorial el règim jurídic que estableixi la legislació de l'Estat. A aquests efectes s'entén que una Agència de Viatges opera fora del territori de la Generalitat quan programa, organitza o rep serveis combinats o viatges "a forfait" per oferir-los o vendre'ls al públic a través d'agències o sucursals no radicades a Catalunya. Per a l'obertura de sucursals i dependències auxiliars a Catalunya d'Agències de Viatges amb seu social fora del territori de la Generalitat, es presentaran a aquesta les certificacions corresponents de concessió de títol-llicència i de constitució de fiances. En tot cas, la prestació de serveis turístics fora de Catalunya per les Agències de Viatges amb seu a l'esmentat territori es regirà per la legislació de l'Estat aplicables en la matèria. 2. La Generalitat de Catalunya exercirà les funcions de regulació i administració de l'ensenyament per a la formació i perfeccionament dels professionals del turisme, en els termes previstos a l'article 49.1.30 de la Constitució, l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia i el Reial Decret 2809/1980, de 3 d'octubre, sobre el traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament. 3. La declaració de Parador o Alberg Col·laborador de la Red de Establecimientos Turísticos del Estado, que correspon a l'Administració Central de l'Estat, es tramitarà a través dels serveis de la Generalitat i aquesta cooperarà en la vigilància del compliment de la normativa sobre la matèria. 4. La Generalitat, en el seu àmbit territorial, i d'acord amb la normativa i les directrius generals sobre política creditícia turística de l'Administració Central de l'Estat, tramitarà la sol·licitud de crèdit turístic, i remetrà el seu informe, que serà vinculant, si és negatiu, al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, per a la seva resolució definitiva. La Generalitat de Catalunya participarà, a més, en la preparació de les convocatòries dels concursos especials de crèdit turístic, previstos per la normativa vigent, que convocaran els òrgans competents de l'Administració Central de l'Estat. La Generalitat assumeix també, en matèria de crèdit turístic, les funcions atribuïdes al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones quant al control, vigilància i tramitació complementària inherent a l'execució de cada projecte d'inversió, i haurà d'elevar les propostes de resolució que, eventualment, escaiguessin, al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones per a la decisió de l'esmentat Departament. La Generalitat de Catalunya serà representada als grups de treball que puguin constituir-se per tal d'assistir en les seves funcions la Comisión de Crédito Turístico, regulada per Ordre de la Presidencia del Gobierno de 25 d'octubre de 1979. 5. Les subvencions que l'Administració Central de l'Estat pugui concedir a institucions i entitats de l'àmbit territorial de la Generalitat, així com a empreses radicades a Catalunya o a agrupacions d'aquestes, es tramitaran a través de la Generalitat de Catalunya, l'informe de la qual, es cas d'ésser negatiu, tindrà caràcter vinculant. 6. En matèria de Centres i Zones d'interès turístic, establerts per la Llei 197/1963, de 28 de desembre, correspon a l'Administració Central de l'Estat la declaració d'Interès Turístic Nacional de Centres i Zones dins l'àmbit territorial de la Generalitat, així com la determinació dels beneficis per a l'execució dels projectes d'obres i serveis en aquelles matèries que són de la seva competència. La Generalitat assumeix les altres funcions i tramitarà les propostes de declaració i determinació de beneficis. 7. La Generalitat tramitarà davant del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacions les sol·licituds d'inscripció al Registre d'Empreses Turístiques Exportadores i li comunicarà les incidències que es produeixin a les Empreses inscrites a l'esmentat Registre. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones comunicarà a la Generalitat la resolució sobre les sol·licituds presentades. 8. La Generalitat de Catalunya, en l'exercici de la funció d'informació turística en el seu àmbit territorial, facilitarà també la informació corresponent a l'oferta turística de la resta d'Espanya, i a tal efecte mantindrà la necessària coordinació amb l'Administració Central de l'Estat, i aquesta podrà assegurar directament la informació turística per les vies i els mitjans que consideri més adequats. 9. Sens perjudici de les competències exclusives de l'Estat a què fa referència l'apartat A, la Generalitat de Catalunya podrà realitzar activitats de promoció del turisme del seu àmbit territorial a l'exterior atenint-se a les normes i directrius de promoció turística exterior que estableixi l'Administració Central de l'Estat i sol·licitant per a això la cooperació de les oficines o representacions de l'Administració de l'Estat a l'estranger. 10. Entre els òrgans corresponents de l'Administració Central de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya s'establiran els mecanismes oportuns d'informació estadística en matèria de turisme, sens perjudici de les competències reservades de l'Administració Central de l'Estat. 11. Igualment, en interès del sector turístic en el seu conjunt, s'establiran els canals de comunicació necessaris per a la deguda cooperació entre les dues administracions.

  3. Béns, drets i obligacions de l'Estat que es traspassen a la Generalitat de Catalunya. Els béns, drets i obligacions que es traspassen a la Generalitat de Catalunya es detallen a l'adjunta llista núm 1.

  4. Personal adscrit als serveis que es traspassen. El personal de l'Estat adscrit als serveis que passen a dependre de la Generalitat de Catalunya en les condicions assenyalades per la legislació vigent es detalla a l'adjunta llista núm. 2.

  5. Places vacants. A la llista núm. 2 es detallen, igualment, les places vacants amb indicació del Cos al qual estan adscrites i del seu nivell orgànic.

  6. Crèdits pressupostaris de l'exercici corrent que es traspassen a la Generalitat. Els crèdits pressupostaris que es traspassen són recollits a l'estat núm. 3.

  7. Efectivitat de les transferències. Sens perjudici de la data d'entrada en vigor del Reial Decret aprovatori del present acord, els traspassos acordats dels serveis, béns i personal i crèdits seran efectius a partir del dia 1 de gener de 1983.

I per tal que consti, expedim la present certificació a Madrid, el 20 de setembre de 1982. -Gonzalo Puebla de Diego, Jaume Vilalta i Vilella.

(Vegeu annexos a les pàgs. 2841-2850)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR