DECRET 116/1983, de 28 de març, pel qual es regulen parcialment les associacions juvenils pel que fa a la seva composició.

SecciónConcursos i Anuncis
Rango de LeyDecret

L'article 9.24 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'associacions que exerceixen principalment llurs funcions a Catalunya, els serveis administratius de les quals han estat traspassats pel Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre. Altrament, la Generalitat també té competència exclusiva en matèria de joventut, de conformitat amb l'article 9.26 de l'Estatut d'Autonomia.

El Parlament de Catalunya no ha legislat fins ara sobre aquesta matèria, raó per la qual, en aplicació de la disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia, resta vigent a Catalunya la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964 i les seves disposicions complementàries, entre les quals hi ha el Reial Decret 3481/1977, de 16 de desembre, que estableix certes particularitats pel que fa a les associacions juvenils.

No és propòsit del Govern regular, per ara, amb caràcter general aquestes matèries, però sí que necessita adaptar un precepte de l'al·ludit Reial Decret a les característiques pròpies de les associacions juvenils catalanes que adrecen la seva acció preferentment a infants i adolescents, ja que en molts casos tenen establert que persones de més de 30 anys formin part dels seus organismes directius amb plens drets, i per això, a proposta del Conseller Adjunt a la Presidència i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- Les associacions juvenils que

exerceixen principalment llurs funcions a Catalunya, subjectes al Registre de la Generalitat, podran establir als seus estatuts que persones de més de 30 anys formin part dels seus organismes directius i de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR