DECRET 305/1998, d'1 de desembre, pel qual es regulen les distincions en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 305/1998, d'1 de desembre, pel qual es regulen les distincions en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. L'article 57 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, preveu que el Govern ha d'establir les distincions i els honors que corresponguin en matèria de protecció civil, amb la finalitat de reconèixer les persones físiques o jurídiques que es distingeixin en la tasca de protecció, tant en l'aspecte preventiu com en l'operatiu, de les persones i llurs béns i del medi ambient, davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. D'acord amb aquestes previsions, el present Decret té per objecte establir les esmentades distincions, les quals tenen caràcter exclusivament honorífic, i poden ser de tres tipus: la medalla d'honor, la menció honorífica, i la felicitació. La medalla d'honor, amb les categories d'or i d'argent, regulada en els articles 2 a 7, s'atorga per la prestació de serveis excepcionals, tant a nivell operatiu com preventiu. Juntament amb la medalla s'ha de lliurar un diploma i una insígnia identificadora de la medalla atorgada. L'article 8 preveu l'atorgament de la menció honorífica a qui hagi contribuït de manera rellevant en els treballs en favor de la seguretat de les persones, els seus béns i el medi ambient, tant de caràcter operatiu com preventiu. Finalment, la felicitació, regulada a l'article 9, es concedeix com a reconeixement a les actuacions que es considerin meritòries, tant operatives com preventives, i en supòsits diferents dels que poden donar lloc a l'atorgament de la medalla d'honor i de la menció honorífica. Vist allò exposat, segons el que estableix la disposició final de la Llei 4/1997, de 20 de maig, d'acord amb l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Distincions Amb la finalitat de reconèixer l'esforç i la dedicació en la tasca de la protecció, tant a nivell preventiu com operatiu, de les persones, els seus béns i el medi ambient, davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, la Generalitat de Catalunya pot atorgar a les persones físiques o jurídiques, tant de forma individual com col·lectiva, els següents tipus de distincions: a) Medalla d'honor. b) Menció honorífica. c) Felicitació. Article 2 Medalla d'honor 2.1 La...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR