STSJ Cataluña , 9 de Octubre de 2001

PonenteFELIPE SOLER FERRER
ECLIES:TSJCAT:2001:12029
Número de Recurso1197/2001
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución 9 de Octubre de 2001
EmisorSala de lo Social

Rollo núm. 1197/2001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL c.c ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ ILMO. SR. D. FELIPE SOLER FERRER ILMO. SR. D. ADOLFO MATIAS COLINO REY En Barcelona a 9 de octubre de 2001 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 7671/2001 En el recurso de suplicación interpuesto por María Angeles y Otra, WINTERTHUR SEGUROS, S.A. y I.C.S frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº25 Barcelona de fecha 10 d'abril de 2000 dictada en el procedimiento nº 1137/1999. Ha actuado como Ponente el/la Ilmo. Sr. D. FELIPE SOLER FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 16-11-99 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Indemnización daños y perjuicios, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 10 d'abril de 2000 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimar l'excepció processal de manca de legitimació passiva oposada per Winterhur Seguros S.A. Estimar en part la demanda presentada per María Angeles i Blanca contra l'Institut Català de la Salut i Winterhur Seguros, S.A., i declarar el dret de les demandant a percebre una indemnització per les lesions derivades de l'accident de treball per import individual de: 50 milions de pessetes, més els interessos que es devenguin a partir d'aquesta sentència.

Declarar la responsabilitat de l'Institut Català de la Salut, en el pagament de les indemnitzacions i condemnar a l'entitat a estar i passar per aquesta declaració i a Winterhur Seguros, S.A. a que pagui les quantitats de 50 milions de pessetes a cada una de les actores, més els interessos indicats, per subrogació en l'obligació, ja que tenia concertat el risc amb l'entitat pública demandada en el moment de l'accident."

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primer

Les demandants María Angeles , nascuda el dia 29-03-64, i Blanca , nascuda el dia 13.01.52, van prestar els seus serveis amb qualitat de personal estatutari per compte de l'Institut Català de la Salut, amb categoria professional, amb dues de A.T.S., la primera i Tècnic Especialista, la segona, amb el salari corresponent a la seva categoria professional. Les dues estaven destinades al laboratori de microbiologia, servei d'hemocultius, sala 208.

Segon

Per sengles resolucions de l'INSS de data 6 de maig de 1997, la Sra. María Angeles i 30.04.97, la Sra. Blanca , van ser declarades en situació de invalidesa permanent en grau d'absoluta derivada d'accident de treball i el dret a percebre les pensions següents, a càrrec de la Mútua asseguradora Midat:

- María Angeles , del 100 % de la base reguladora de 2.836.338.-ptes. anuals, i des de la data d'efectes de 30.03.96. Les lesions descrites en la resolució van ser: "Síndrome químico múltiple. Secuelas:

fatiga crónica persistente, parestesias periorales. Déficit motor braquial izquierdo".

- Blanca , del 100 % de la base reguladora de 2.478.348.-ptes.anuals, i des de la data d'efectes de 26.02.97. Les lesions s'indicaven com: "Síndrome químico múltiple, secuelas en forma de parestesias extremidades perdida de fuerza muscular con caidas fortuitas.

Aquestes resolucions van adquirir fermesa.

Tercer

Les demandants, quan van patir d'accident laboral determinant de la situació d'invalidesa el dia 23 d'agost de 1994, estaven destinades a la Unitat de Microbiologia de la Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebron, de la qual és titular l'Institut Català de la Salut, sala 208. Des del dia 29.09.94, van iniciar un procés d'incapacitat laboral transitória, derivada d'accident de treball.

Quart

Les actores van iniciar un procediment judicial sol.licitant el recàrrec en les prestacions per manca de mesures de seguretat, havent-se tramitat el procediment 222/99 del Jutjat Social 28 de Barcelona, en el que es va dicta sentència en data 10.03.2000, estimant en part la demanda i condemant a l'ICS a pagar a les demandants el 50 % de recàrrec en les prestacions d'invalidesa derivades de l'accident de treball. Aquesta sentència va ser impugnada per l'ICS en suplicació.

Cinquè

L'accident causant de la situació de invalidesa de les demandants es va produir de la forma que s'indica a continuació:

 1. Els dies 8 i 9 d'agost de 1994, per personal de l'empresa contractista del servei de neteja, "SANHYG", es va procedir a l'aplicació de insecticida en diferents laboratoris de la unitat de Microbilogia de l'Hospital de la Vall d'Hebró, per tal d'eliminar les formigues existents. La presència de formigues va ser detectada en la planta baixa (habitacions de guàrdies), 2ª planta (habitació 208, unitat de hemocultius) i altres sales ubicades a l'esquerra i 3ª planta (sales 306 i 307).

 2. Al constatar que no havien desaparegut totalment els insectes es va procedir a una nova fumigació el dia 22 d'agost de 1994, en el laboratori destinat a hemocultius, que es va realitzar després de les 15 hores i sense presència de treballadors de l'hospital.

  No es va prevenir al personal de la fumigació efectuada ni es va procedir a aïllar la sala, havent-se reincorporat al dia següent els treballadors a la seva activitat normal.

 3. A partir del 23.08.94, el personal que treballava al laboratori, (Sala 208), i concretament les dues demandants, van començar a patir molèsties i un fort olor a pesticides, amb símptomes d'irritació mucosa, molèsties conjuntives i de vies respiratòries. El dia indicat, les treballadores van realitzar la seva feina amb les finestres obertes per a intentar disminuir els olors i molèsties i es van quixar a la dirección del centre.

 4. El dia 25.08.94, la dirección de l'Hospital va adoptar la mesura de canviar els filtres de l'aire condicionat, no millorant la situació.

 5. El 29.08.84, el personal afectat per les molèsties va acudir al Servei de Mecedina Preventiva del mateix hospital, on van ser assistides.

 6. El dia 30.09.94, la Dra. Ana María del servei de medecina preventiva, es va reincorporar de vacances i davant la problemàtica plantejada, va indicar al Cap d'Infermeria que es realitzes una neteja a fons del local i es van concedir dos dies de permís a Blanca (treballadora afectada).

 7. El dia 1.09.94, es va efectuar una neteja de les dependències amb aigua, cosa que va incrementar les molèsties en els treballadors.

 8. el 5.09.94, la mateixa Dra. Ana María va plantejar la possibilitat de traslladar part del material a altres sales per estar el menor temps possible en contacte amb l'ambient tòxic. La Sra. María Angeles va iniciar 2 setmanes de vacances i Blanca va ser desplaçada a una altra sala, ja que patia irritacions.

 9. El dia 9 de setembre de 1994, l'empresa SANHYG, per indicació de la Dirección o Gerència de l'Hospital, va realitzar una neteja de la zona afectada amb la finalitat d'eliminar les restes de l'insecticida, amb una màquina de vapor manual, mesura que va contribuir a expandir encara més els productes tòxics, sense eliminar-los.

 10. El 12.09.94, al constatar-se l'increment de molèsties en les treballadores afectades, es va procedir a traslladar el material de la sala 208 a altres sales. Durant el trasllat, l'actora Sra. Blanca va experimentar un augment de la simptomatologia, per la qual cosa va ser canviada de lloc de treball.

 11. El mateix dia 12.09.94, es va clausurar la sala 208, amb caràcter preventiu.

 12. El 23.09.94, es van queixar per seguir presentat molèsties els treballadors de la sala 211, i es va procedir a fer una neteja amb aigua d'aquesta sala, mesura que va incrementar l'afectació, concretament de Paloma , que va ser traslladada, per presentar irritacions.

 13. El dia 28.09.94, a causa de l'aparició de noves persones afectades en l'edifici, el Centre de Seguretat i Condicions de Salut de l'Hospital, va acordar precintar les entrades i sortides de l'aire condicionat de les sales 208 i 211.

 14. El dia 29.09.94, es va ordenar la paralització de la totalitat del sistema d'aire condicionat, canviant la totalitat dels filtres. El sistema va estar paralitzat fins el 30.09.94. El mateix dia es va tornar a fer una neteja per JAHNYG amb vaporitzador, fet que va contribuir a expandir les restes dels productes tòxics.

Sisè

El dia 28.09.94, es va presentar denúncia a la Inspección de treball per sindicat CCOO. Per escrits de 4.10.94, es va per part dels Comitès d'Empresa i Comitè de Seguretat i Salut, es van sol.licitar recoxeiments mèdics pels afectats. En data 6.10.94, es va realitzar un informa provisional pel Cap demedicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital, en el que s'indicava ques'havia tramès pols a BAYER per seu anàlisi i s'advertia a SANHIG sobre l'us d'agents aerosols o agents generals, exigint-li que aportés la relació de productes i dosis usats en la fumigació.

Dels informes aportats es aquell moment es deduïa que s'havia usat "SOLFAC", producte causant de les irritacions. Per la Inspecció de Treball i Segurett Social es va procedir en data 31.10.94, a dictar oredre de paralització de les activitats de la sala 208, en base al possible risc per a la salut dels treballadors.

Setè

L'informe realitazat per la Unitat d'Hemocultius, sobre les mostres de dates 30.11.94 i 2.12.94, tramés a la Inspecció de Treball i Seguretat Social el 17.01.95, indica que en l'ambient existien mostres de "SOLFAC" -Cyfluthrin- i de "Diazynon"- Diacap 300 cs. i, simultànies, productes altament nocius per a la salut humana i que es va valorar que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR