ORDRE AAM/206/2012, de 29 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l’ensenyament universitari, que s’ha de fer per decret, s’han d’efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Valorada la necessitat de crear els preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Creació

Aprovar els preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament dels preus establerts en l’annex d’aquesta Ordre les persones físiques o jurídiques que són beneficiades personalment o en els seus béns pel servei prestat o activitat realitzada.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles en el moment de la prestació del servei o la realització de l’activitat.

Disposició final

Aquests preus entren en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural

Annex

 1. Preus públics dels espais naturals de protecció especial

  —1 Preu públic del servei de visites guiades (IVA inclòs)

  1.1 Grups inferiors o iguals a 20 persones (mínim 5 persones):

  1. Menors de 12 anys i jubilats: 9,00 euros per persona i dia i 5,00 euros per persona i mig dia.

  2. Adults: 13,00 euros per persona i dia i 6,00 euros per persona i mig dia.

   1.2 Grups superiors a 20 persones:

  3. Menors de 12 anys i jubilats: 5,00 euros per persona i dia i 3,00 euros per persona i mig dia.

  4. Adults: 8,00 euros per persona i dia i 4,00 euros per persona i mig dia.

   En el cas d’itineraris amb neu aquests preus s’incrementen en un 20%.

   —2 Preu públic del servei de realització de tallers i xerrades (IVA inclòs)

   2.1 Tallers o xerrades d’una hora de duració: 46,00 euros per grup.

   2.2 Tallers o xerrades de durada superior a una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR