Resolució del director general d'Agricultura de 15 de març de 2007 per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de drets de nova plantació procedents de la Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears

Sección3.- D'altres disposicions
EmisorConselleria d'Agricultura i Pesca
Rango de LeyResolució

Resolució del director general d'Agricultura de 15 de març de 2007 per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de drets de nova plantació procedents de la Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears El Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, establia per a Espanya una quota de 17.335 hectàrees de noves plantacions de vinya. De conformitat amb la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, que va tenir lloc el 25 d'octubre de 1999, va correspondre a la comunitat autònoma de les Illes Balears un total de 70 hectàrees.

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament esmentat, aquests drets de nova plantació es varen concedir abans del 31 de juliol de 2003, i se'n regulà l'adjudicació mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 22 d'abril de 2002. Aquestes noves plantacions es varen adjudicar a superfícies destinades a produir vins de qualitat produïts en una regió determinada (VQPRD) o vins de taula amb indicació geogràfica, ja que, com a conseqüència de la seva qualitat, la producció era inferior a la demanda, de tal manera que es varen adjudicar a les denominacions d'origen Binissalem-Mallorca i Pla i Llevant, i a les indicacions geogràfiques víniques vi de la terra d'Eivissa, vi de la terra Illa de Menorca i vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord.

A partir de la revisió dels expedients administratius de concessió dels drets de nova plantació, la Direcció General d'Agricultura va constatar que no eren utilitzades 13 hectàrees d'aquests drets.

Mitjançant la Resolució del director general d'Agricultura de 30 de març

de 2006 s'obrí un període de presentació de sol·licituds per optar a aquests nous drets de plantació de vinya. Per adjudicar aquests drets era necessari crear la Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears, ja que amb aquesta Reserva queden establerts, entre d'altres, els criteris d'adjudicació dels drets de plantació de vinya.

La Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya s'ha creat mitjançant l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 22 de gener de 2007. En data 6 de març de 2007 el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha assignat 20 hectàrees de nova plantació de vinya de la Reserva Nacional a la Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears.

L'article 3.4 de l'Ordre de 22 de gener de 2007 disposa que la superfície màxima que ha de ser objecte de distribució s'ha de fixar al començament de cada campanya vitivinícola mitjançant una resolució del director general d'Agricultura, la qual s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En aquesta resolució s'han d'establir el procediment i el termini de presentació de sol·licituds. Per complir el que es disposa en l'Ordre esmentada es dicta aquesta Resolució.

Així mateix, s'ha de tenir en compte l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 25 d'abril de 2002 per la qual s'aplica la normativa comunitària i estatal en matèria de plantacions i replantacions i del Registre Vitícola.

Per tot això, amb la finalitat d'adjudicar les 33 hectàrees de drets de nova plantació existents, dict aquesta RESOLUCIÓ Primer. S'inicia per a la campanya 2007-2008 el procediment d'adjudicació de 33 hectàrees de drets de nova plantació de vinya procedents de la Reserva Regional de Drets de Plantació de Vinya de les Illes Balears, mitjançant una convocatòria i conformement a les bases següents:

  1. Normativa És aplicable a aquesta convocatòria el que disposen l'Ordre de 22 de gener de 2007 per la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR