ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2019.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyOrdre

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación Intersindical (amb registre d'entrada de data 5 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta totes les treballadores i treballadors de l'Estat Espanyol tant funcionaris com laborals de tots els sectors productius i tots els centres de treball, els quals aturaran la seva activitat al llarg del dia;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC (amb registre d'entrada de data 7 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta totes les treballadores i treballadors amb centres de treball a Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per Sindicato de Comisiones de Base, Co-BAS, Alternativa Sindical de Trabajadores, AST i Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera, SUTSO (amb registre d'entrada de data 12 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, fent constar que per aquells centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la convocatòria de vaga començarà amb l'últim torn anterior a les 0.00 hores del dia 8 de març, abastant, igualment, l'últim torn que s'iniciï el dia 8 de març i que finalitzarà quan acabi aquest torn, a l'endemà, i que afecta a totes les empreses privades i públiques de l'Estat Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación General del Trabajo, CGT (amb registre d'entrada de data 13 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores. Es fa constar que en aquells centres de treball que estan organitzats mitjançant sistema de torns de treball, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia en què es realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia i que finalitzarà quan acabi aquest torn, el dia següent. Al seu torn, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els treballadors i treballadores i funcionaris i funcionàries que presten els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2019. I que afecta totes les treballadores i treballadors de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries del Estado;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación Nacional del Trabajo, CNT (amb registre d'entrada de data 15 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores. En les empreses, administracions i organismes que tenen diferents torns de treballs el començament de la vaga s'efectuarà amb el primer torn encara que comenci abans de les 0.00 hores del dia 8 de març, i la seva finalització tindrà lloc un cop acabat el darrer torn, encara que es perllongui després de les 24.00 hores del dia 8 de març. Així mateix, en les empreses, administracions i organismes que tinguin un únic torn de treball que comenci abans de les 0.00 hores del dia 8 de març, l'aturada s'iniciarà amb el començament de l'activitat laboral i finalitzarà el dia 8 de març amb l'acabament del torn. La convocatòria afectarà totes les activitats desenvolupades pels treballadors i treballadores de les empreses privades i pels empleats i empleades del sector públic, amb vinculació funcionarial, estatutari o laboral, així com les empleades i empleats de la llar familiar conforme amb el que s'estableix al Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar en l'àmbit territorial de l'Estat Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Federació Local de Sindicats de Barcelona de la Confederació General del Treball, CGT (amb registre d'entrada de data 19 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores. Es fa constar que en aquells centres de treball que estan organitzats mitjançant sistema de torns de treball, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia en què es realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia i que finalitzarà quan acabi aquest torn, el dia següent. Al seu torn, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els treballadors i treballadores i funcionaris i funcionàries que presten els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2019. I que afecta totes les treballadores i treballadors de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación General del Treball de Catalunya, CGT (amb registre d'entrada de data 19 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores. Es fa constar que en aquells centres de treball que estan organitzats mitjançant sistema de torns de treball, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia en què es realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia i que finalitzarà quan acabi aquest torn, el dia següent. Al seu torn, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els treballadors i treballadores i funcionaris i funcionàries que presten els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2019. I que afecta totes les treballadores i treballadors amb centres de treball a Catalunya de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries de l'àmbit territorial català;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Unión General de Trabajadores, UGT (amb registre d'entrada en data 19 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, durant tota la jornada laboral i al menys durant dos hores en cada un dels torns de treball del dia referit, en concret per a les jornades partides i jornades continuades en torn de matí serà almenys de 12.00 a 14.00 hores; per a les jornades continuades en el torn de tarda serà almenys de 16.00 a 18.00 hores i per les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà almenys durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8 de març, excepte en aquells àmbits, sectors o empreses que es notifiqui expressament en horari diferent, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a l'Estat Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC (amb registre d'entrada en data 20 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, en forma de dues hores per torn de treball, i que afecta a totes les treballadores i treballadors dels centres de treball a Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Unió General de Treballadors, UGT (amb registre d'entrada en data 22 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, durant tota la jornada laboral i al menys durant dos hores en cada un dels torns de treball del dia referit, en concret per a les jornades partides i jornades continuades en torn de matí serà almenys de 12.00 a 14.00 hores; per a les jornades continuades en el torn de tarda serà almenys de 16.00 a 18.00 hores i per les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà almenys durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8 de març, excepte en aquells àmbits, sectors o empreses que es notifiqui expressament en horari diferent, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, CCOO (amb registre d'entrada en data 22 de febrer de 2019), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, i que serà de dues hores en cadascun dels torns de treball, en concret per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà de 12.00 a 14.00 hores; per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de 16.00 a 18.00 hores; i per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8 de març, excepte en aquells àmbits, sectors o empreses, que es notifiqui expressament un horari diferent, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la secció sindical de la Confederación General del Trabajo de l'empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (Tragsatec), CGT (amb registre d'entrada de data 25 de febrer de 2019) que està prevista per al dia 8 de març de 2019, de 0.00 a 24.00 hores. Es fa constar que en aquells centres de treball que estan organitzats mitjançant sistema de torns de treball, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia en què es realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia i que finalitzarà quan acabi aquest torn, el dia següent. Al seu torn, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els treballadors i treballadores i funcionaris i funcionàries que presten els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2019. I que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa Tragsatec;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR