ORDRE SLT/90/2015, de 8 d'abril, per la qual s'estableixen per a l'any 2015 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear que contracti el Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

L’article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels tractaments de medicina nuclear estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l’actualització de les tarifes màximes que estableixi l’ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d’acord amb el que preveu l’article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S’estableixen per a l’any 2015 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear realitzats pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de la Salut, en la forma i la quantia que es determinen a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Única

L’any 2015, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels tractaments de medicina nuclear que eren d’aplicació a 31 de desembre de 2014 s’han d’actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes màximes vigents a 31 de desembre de 2014 i les tarifes màximes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L’aplicació de les tarifes màximes establertes en aquesta Ordre per al període entre l’1 de gener de 2015 i el 30 d’abril de 2015 es retrotrau a l’1 de gener de 2015.

Tercera

L’actualització de tarifes a què fa referència la disposició addicional única és d’aplicació a partir de la data en què, d’acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

Annex

Tarifes de 2015 gener-abril Tarifes de 2015
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR